Shamir Auyanet Viera

Histórico

  • Shamir Auyanet Viera – @shamirbcn