Laia Buira Capdevila

Laia Buira Capdevila

fotografía, vídeo y audio

Barcelona, Espanha

Laia Buira Capdevila

Laia Buira, somia truites en actiu (cat)
Fa una década que vaig abandonar el meu lloc de treball fix per dedicar la vida a la meva passió, las imatges. Des de llavors he treballat en diferents sectors, adquirint experiència i perfeccionant estil fins a sentir-me completament preparada per a qualsevol situació que se m'exposi.
Quan em trobo en un nou repte, deixo volar la meva creativitat a partir de les idees de cada client i intento fer mitja volta, per a què la feina sigui brillant i senzilla a l'una.
Valoro l'ordre i l'organització en el treball, donar-li agilitat i dinamisme, res d'embussos i sobretot, aprendre dels errors per deixar-los enrere.
De manera activa busco que en la meva vida es creïn noves situacions cada dia, és la meva fórmula per mantenir jove, sana i equilibrada mentalment i intel·lectualment.
Per últim però no menys important, al meu pati, creixen el saber estar, els somriures en flor, manats de discreció, l'educació i el respecte per tot arreu, se’m donen bé les plantes, els hi va bé la constància.

Laia Buira, soñadora en activo (cast)
Hace una década que abandoné mi puesto de trabajo fijo para dedicar mi vida a mi pasión, las imágenes. Desde entonces he trabajado en diferentes sectores, adquiriendo experiencia y perfeccionando estilo hasta sentirme completamente preparada para cualquier situación que se me exponga.
Cuándo me encuentro en un nuevo reto, suelo dejar volar mi creatividad a partir de las ideas de cada cliente e intentar dar media vuelta, para que el trabajo sea brillante y sencillo a la par.
Valoro el orden y la organización en el trabajo, darle agilidad y dinamismo, nada de atascos y sobretodo, aprender de los errores para dejarlos atrás.
De forma activa busco que en mi vida se creen nuevas situaciones cada día, es mi formula para mantenerme joven, sana y equilibrada mental e intelectualmente.
Por último pero no menos importante, en mi patio, crecen el saber estar, las sonrisas en flor, manojos de discreción, la educación y el respeto por doquier, se me dan bien las plantas, les sienta bien la constancia.

Laia Buira, dreamer in action (eng)
About 10 years ago I left my steady job to dedicated my life to my passion, the images. Since then I have worked in different sectors, gaining experience and perfecting style to feel completely prepared when expose myself in any situation.
When meet a new challenge, I let my creativity fly away through the ideas of every customer and try to turn it up, in order to get the work bright and simple at same time.
I appreciate the order and organization at work, giving flexibility and dynamism, give no chance to cloggings and especially learn from mistakes to leave it behind.
Actively self-seeker in life, in order to create new situations every day, it’s my formula to keep young, healthy and balanced mentally and intellectually.
Last but not least, in my yard, grow the poise, smiles in bloom, bundles of discretion, education and respect everywhere, I give constancy at plants, it makes them feel good.

Histórico