Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2024.

1. INLEIDING

1.1. WELKOM BIJ DOMESTIKA

DOMESTIKA, INC ("DOMESTIKA", "Bedrijf", "wij" of "ons") biedt zijn Diensten (zoals hieronder beschreven) aan u aan via zijn website op www.domestika.org en via zijn mobiele toepassingen en andere interactieve eigendommen die eigendom zijn van en beheerd worden door DOMESTIKA (gezamenlijk de "Site"), onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden.
De Site is een online community voor creatieve professionals. De Site stelt gebruikers in staat om toegang te krijgen tot en / of te kopen cursussen beschikbaar gesteld op de Site, post foto's, afbeeldingen en video's, opmerkingen, meningen en ideeën te delen, hun werk te promoten en deel te nemen aan wedstrijden en promoties (gezamenlijk, dergelijke diensten, met inbegrip van eventuele nieuwe functies en toepassingen, en de Site, de "Diensten"). Diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, elke dienst en / of inhoud DOMESTIKA beschikbaar maakt of voor u uitvoert, evenals het aanbieden van alle materialen weergegeven, verzonden of uitgevoerd op de Site.

1.2. AANVAARDING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en DOMESTIKA. De volgende voorwaarden, samen met alle documenten die uitdrukkelijk worden opgenomen door middel van verwijzing (collectief "Gebruiksvoorwaarden"), van toepassing op uw toegang tot en het gebruik van de Diensten, hetzij als gast of als een geregistreerde gebruiker.
Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de diensten gaat gebruiken. Door gebruik te maken van de Services en de Site te bezoeken, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, te vinden op https://www.domestika.org/en/privacy, dat hierin is opgenomen door middel van verwijzing. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, verlaat u deze pagina onmiddellijk zonder een van de services te openen of te gebruiken.
Als u de Services namens een bedrijf gebruikt, aanvaardt dat bedrijf ook deze Gebruiksvoorwaarden.

1.3. WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen we, afhankelijk van de aard van de wijziging, de wijzigingen op deze pagina publiceren en bovenaan deze pagina de datum vermelden waarop deze voorwaarden voor het laatst werden herzien en/of u hiervan op de hoogte stellen, via de gebruikersinterface van de Services, in een kennisgeving per e-mail of via andere redelijke middelen en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Dergelijke wijzigingen worden niet eerder van kracht dan veertien (14) dagen nadat ze zijn gepubliceerd, met uitzondering van wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies van de Services of wijzigingen om juridische redenen die onmiddellijk van kracht worden.
Als u de Services blijft gebruiken nadat de herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. Er wordt van je verwacht dat je deze pagina van tijd tot tijd controleert zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor je zijn.

2. TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN BEVEILIGING VAN DE ACCOUNT

2.1. TOEGANG TOT DE DIENSTEN

DOMESTIKA behoudt zich het recht voor om de Diensten (of een deel ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat DOMESTIKA niet aansprakelijk zal zijn voor u of een derde partij voor elke wijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten. Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, alle of een deel van de Diensten niet beschikbaar zijn op elk moment of voor elke periode. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Services, of de volledige Services, beperken voor gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.
We behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, door jou gekozen of door ons verstrekt, op elk moment en naar eigen goeddunken onbruikbaar te maken, om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief als je naar onze mening een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.
De Diensten zijn wereldwijd toegankelijk, maar dit betekent niet dat alle Diensten of service functies beschikbaar zijn in uw land, of dat Gebruikersbijdragen (zoals hieronder gedefinieerd) beschikbaar via de Diensten zijn legaal in uw land. DOMESTIKA kan de toegang tot bepaalde Diensten (of bepaalde servicefuncties of inhoud) in bepaalde landen blokkeren. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen uw gebruik van de Diensten is legaal in het land waar u woont. Diensten zijn niet beschikbaar in alle talen.
Services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers ouder dan 16 jaar; als je echter jonger bent dan de vereiste leeftijd voor toestemming om online services te gebruiken waar je woont, mag je de Services niet gebruiken, maar raden we je aan een ouder of voogd uit te nodigen om een account te openen en je te helpen toegang te krijgen tot content die geschikt is voor jou. Als je jonger bent dan deze leeftijd voor toestemming om online diensten te gebruiken, mag je de Services niet gebruiken. Als we ontdekken dat je een account hebt aangemaakt dat in strijd is met deze regels, zullen we je account beëindigen.

2.2. REGISTRATIE

Om toegang te krijgen tot de Site of sommige van de Services die worden aangeboden, kan u worden gevraagd bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. U stemt ermee in om: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken in het registratieformulier en (b) dergelijke informatie bij te houden en onmiddellijk bij te werken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als DOMESTIKA redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft DOMESTIKA het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en om elk huidig of toekomstig gebruik van de Diensten (of een deel ervan) te weigeren. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt om te registreren met de Diensten of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door het gebruik van alle interactieve functies, wordt beheerst door onze Privacy Policy (https://www.domestika.org/en/privacy), en u stemt in met alle acties die we nemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met onze Privacy Policy (https://www.domestika.org/en/privacy).

2.3. ACCOUNTBEVEILIGING

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan andere personen of entiteiten bekendmaken. U erkent ook dat uw account persoonlijk is voor u en stemt ermee in geen andere persoon toegang te verlenen tot de Services of delen ervan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. Het is uw verantwoordelijkheid om uw inloggegevens veilig te bewaren en u bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account plaatsvinden. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in dat u zich aan het einde van elke sessie afmeldt bij uw account. U zou bijzondere voorzichtigheid moeten gebruiken wanneer het betreden van uw rekening van een openbare of gedeelde computer zodat anderen niet uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie kunnen bekijken of registreren. DOMESTIKA is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten door jou, inclusief eventuele schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten.

3. GEBRUIKERSGEDRAG

3.1. GEBRUIK VAN DE SERVICE

De Site en de Service zijn uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk gemachtigd door DOMESTIKA, gaat u ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst weer te geven, te verspreiden, in licentie te geven, uit te voeren, te publiceren, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, afgeleide werken ervan te maken, te wijzigen, te verkopen, door te verkopen, te exploiteren, over te dragen of te uploaden voor commerciële doeleinden.
De service mag niet worden gebruikt of worden gebruikt voor de opslag van uw foto's, afbeeldingen, video's, geluiden of andere inhoud die u hebt geüpload, en u dient uw eigen kopieën te behouden van alle inhoud die op de site is geplaatst. Wij zijn niet verplicht om uw inhoud voor een langere periode dan vereist door de toepasselijke wetgeving te bewaren.

3.2. VERBODEN GEBRUIK

U gaat ermee akkoord de Diensten niet te gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden door deze Gebruiksvoorwaarden, of enig ander doel dat redelijkerwijs niet bedoeld is door DOMESTIKA. Uitsluitend als voorbeeld, zonder beperking gaat u ermee akkoord de Diensten niet te gebruiken:
 • Op een manier die in strijd is met een toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wet of regelgeving.
 • Om (of een poging tot) misbruik, schade, lastig vallen, bedreigen, voordoen of intimideren van een persoon.
 • Verzenden, bewust ontvangen, uploaden, posten, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal of inhoud die (i) materiaal bevat dat onwettig, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, grof, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins verwerpelijk is; (ii) seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd promoot; (iii) inbreuk maken op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige persoon of entiteit; (iv) inbreuk maken op de wettelijke rechten (met inbegrip van de rechten op publiciteit en privacy) van anderen of enig materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of anderszins in strijd kan zijn met deze Gebruiksvoorwaarden; (v) een persoon zou kunnen misleiden; (vi) een illegale activiteit zou kunnen promoten, of een onwettige handeling zou kunnen bepleiten, promoten of ondersteunen; (vii) ergernis, ongemak of nodeloze angst zou kunnen veroorzaken of een andere persoon zou kunnen verontrusten, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren; (viii) zich zou kunnen voordoen als een persoon, of uw identiteit of banden met een persoon of organisatie verkeerd zou kunnen voorstellen; (ix) betrekking hebben op commerciële activiteiten of verkoop, zoals wedstrijden, sweepstakes en andere verkoopbevorderende acties, ruilhandel of reclame; of (x) de indruk wekken dat ze afkomstig zijn van of worden onderschreven door DOMESTIKA of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.
 • Verzenden, of het verzenden van reclame of promotiemateriaal, met inbegrip van een "junk mail", "kettingbrief", "spam" of andere soortgelijke verzoeken; oogsten of verzamelen van e-mailadressen of andere contactgegevens van andere gebruikers van de Diensten door elektronische of andere middelen met het oog op het verzenden van ongevraagde e-mails of andere ongevraagde communicatie.
 • Om zich voor te doen of proberen zich voor te doen als DOMESTIKA, een DOMESTIKA werknemer, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, door het gebruik van e-mailadressen of schermnamen in verband met een van de voorgaande) of anderszins verkeerd voor te stellen dat u verbonden bent met een persoon of entiteit.
 • Meerdere accounts aanmaken met als doel "vind-ik-leuks" (d.w.z. "vind-ik-leuks" stemmen) te geven voor of tegen projecten van gebruikers, om kunstmatig "vind-ik-leuks", opmerkingen, etc. op te blazen of te wijzigen of om geld of andere compensatie te geven of te ontvangen in ruil voor "vind-ik-leuks", of om deel te nemen aan enige andere georganiseerde inspanning die op enigerlei wijze de resultaten van de Diensten kunstmatig wijzigt.
 • Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat beperkt of belemmert iemands gebruik of genot van de Diensten, of die, zoals bepaald door ons, kan schade toebrengen aan DOMESTIKA of gebruikers van de Diensten, of hen bloot te stellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien gaat u ermee akkoord niet te:
 • Omzeil geen maatregelen die we kunnen gebruiken om te voorkomen of beperken van de toegang tot de Diensten.
 • Gebruik de Diensten op een manier die zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of afbreuk doen aan de Diensten of interfereren met een andere partij het gebruik van de Site, met inbegrip van hun vermogen om deel te nemen in real-time activiteiten via de Site.
 • Gebruik van een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Services voor welk doel dan ook, met inbegrip van het controleren of kopiëren van materiaal op de Services.
 • Handmatige processen gebruiken om het materiaal op de Services te controleren of te kopiëren, of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Apparaten, software of routines gebruiken die de goede werking van de Services verstoren.
 • Virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal introduceren.
 • Verkrijgen of trachten te verkrijgen of anderszins verkrijgen van materialen of informatie op een wijze die niet opzettelijk beschikbaar gesteld of voorzien is via de Service.
 • Pogingen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot, te interfereren met, schade toe te brengen aan of verstoren van delen van de Services, de server waarop de Services zijn opgeslagen, elke server, computer of database verbonden met de Services of privéaccounts van andere gebruikers.
 • De Services aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
 • Op een andere manier proberen de goede werking van de Diensten te verstoren.

DOMESTIKA heeft het recht om alle inhoud die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of is anderszins verwerpelijk te verwijderen.
Als u vermoedt dat er een schending van deze Gebruiksvoorwaarden (anders dan met betrekking tot inbreuk op het auteursrecht, zoals hieronder beschreven) neem dan contact met ons op via onze Web Form.

4. GESCHILLEN TUSSEN GEBRUIKERS


U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw interacties met een andere gebruiker in verband met de Service en DOMESTIKA zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking daartoe hebben. DOMESTIKA behoudt zich het recht voor, maar heeft geen verplichting, om op enigerlei wijze betrokken te raken bij geschillen tussen u en een andere gebruiker van de Dienst.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1. DOMESTIKA'S INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Diensten en verwante inhoud, functies en functionaliteit (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de rangschikking daarvan), zijn eigendom van DOMESTIKA, haar licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht, handelsmerk, patent, handelsgeheim en andere wetten op intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.
Deze Gebruiksvoorwaarden staan u toe de Website te gebruiken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Bij toegang tot de Diensten en / of bij aankoop van een cursus verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, licentie voor toegang tot de DOMESTIKA inhoud en bekijk (een) cursus (sen) via de Diensten op een streaming-only basis voor dat doel. Behalve voor de voorgaande beperkte licentie, geen recht, titel of belang in of aan de Diensten of enige inhoud op de Diensten wordt overgedragen aan u, en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend worden voorbehouden door DOMESTIKA. DOMESTIKA kan uw licentie te allen tijde naar eigen goeddunken intrekken. U mag niet reproduceren, distribueren, wijzigen, afgeleide werken van maken, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden van een van de materialen op onze Services.
DOMESTIKA's naam, DOMESTIKA's logo en alle verwante namen, logo's, product-en dienstnamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van DOMESTIKA of haar dochterondernemingen of licentiegevers. U mag deze merken niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere namen, logo's, product en dienst namen, ontwerpen en slogans op deze dienst zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
U mag geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsrechtkennisgevingen van materialen op de Site verwijderen of wijzigen.
Elk gebruik van de Site dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan een schending van het auteursrecht, handelsmerk en andere wetten inhouden.

5.2. GEBRUIKERSBIJDRAGEN

U behoudt alle rechten en eigendom van uw foto's, afbeeldingen, video's, geluiden of andere inhoud of materiaal dat u uploadt via de Diensten of deelt met andere gebruikers of ontvangers (gezamenlijk "Gebruikersbijdragen"). DOMESTIKA eist geen eigendomsrechten op uw Gebruikersbijdragen. Echter, door het verstrekken of uploaden van alle Bijdragen van de gebruiker verleent u hierbij en zal verlenen aan DOMESTIKA, haar gelieerde bedrijven en service providers (en elk van hun respectieve licentienemers, opvolgers en rechtverkrijgenden) een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, volledig betaald up, overdraagbaar, sublicentieerbare, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie te kopiëren, reproduceren, uploaden, op te slaan, te distribueren (via meerdere niveaus van distributie en partnerschappen), te wijzigen, aan te passen, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk te tonen, te publiceren en anderszins te gebruiken en volledig te exploiteren uw Gebruikersbijdragen in alle media, vorm, medium, technologie of distributiemethoden nu bekend of later ontwikkeld en voor alle doeleinden (commercieel of anderszins). DOMESTIKA zal u altijd de juiste eer geven bij het gebruik van uw Gebruikersbijdragen. Bovendien, door het indienen van uw Gebruikersbijdragen verleent u andere DOMESTIKA gebruikers, bezoekers en docenten het recht om uw Gebruikersbijdragen te delen via social media platforms geïntegreerd met DOMESTIKA (zoals Instagram, Pinterest, Facebook of Twitter). U kunt deze licentie op elk gewenst moment beëindigen door uw Gebruikersbijdragen van de Diensten te verwijderen. Als u dergelijke inhoud verwijdert, zal DOMESTIKA redelijke inspanningen leveren om het te verwijderen van de Diensten, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de inhoud mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar zijn.
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Dienst ( "Inzendingen" ), die door u aan DOMESTIKA en haar filialen en dienstverleners (en elk van hun respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden) en andere DOMESTIKA gebruikers, bezoekers en docenten zijn niet-vertrouwelijk en genoemde partijen zullen het recht hebben op de onbeperkte, eeuwigdurende gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor enig doel, commercieel of anderszins, op enigerlei wijze, in alle media zonder erkenning of vergoeding aan u. U verklaart dat:.
U verklaart en garandeert dat: (i) u alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Gebruikersbijdragen bezit of beheert en het recht hebt om de hierboven verleende licenties te verlenen; en (ii) al uw Gebruikersbijdragen en Inzendingen voldoen en zullen voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden.
U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersbijdragen en inzendingen die u indient of bijdraagt, en u, niet DOMESTIKA, de volledige verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid hebben.
DOMESTIKA is niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens derden, voor de inhoud of nauwkeurigheid van Gebruikersbijdragen of inzendingen geplaatst door u of een andere gebruiker van de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van een dergelijke inhoud). Je erkent dat DOMESTIKA de inhoud niet vooraf screent, en dat DOMESTIKA en haar vertegenwoordigers het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar eigen goeddunken inhoud te weigeren of te verwijderen die beschikbaar is via de Diensten. Zonder het voorgaande te beperken, zullen DOMESTIKA en haar vertegenwoordigers het recht hebben om alle inhoud die deze gebruiksvoorwaarden schendt of wordt geacht door DOMESTIKA, naar eigen goeddunken, om anderszins verwerpelijk te verwijderen.
We hebben geen verplichting om een van uw Gebruikersbijdrage te behouden voor een periode van tijd buiten wat kan worden vereist door de toepasselijke wetgeving.
U begrijpt ook en erkent dat uw Gebruikersbijdragen geplaatst op de Diensten onwettig kunnen worden gekopieerd door derden zonder uw of onze toestemming, ondanks redelijke inspanningen van ons om dergelijke onwettige activiteit te voorkomen, U gaat ermee akkoord en begrijpt dat DOMESTIKA niet aansprakelijk is jegens u voor een dergelijke onwettige kopiëren van uw Gebruikersbijdragen.

5.3. COPYRIGHT KLACHTEN EN TEGEN-KENNISGEVINGEN

DOMESTIKA respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en we vragen onze gebruikers om hetzelfde te doen. We hebben het volgende beleid ten aanzien van schending van het auteursrecht met betrekking tot de Diensten in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ( "DMCA").
Als u te goeder trouw van mening bent dat de site inhoud host die inbreuk maakt op uw auteursrechten, laat ons dit dan weten door een kennisgeving in te dienen bij onze Copyright Agent via e-mail op copyright@domestika.org of schriftelijk bij Copyright Agent, 2001 Addison St. Suite 300 Berkeley, CA 94704). Je kennisgeving moet ALLE volgende punten bevatten:
 1. Identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan wordt beweerd dat ze zijn geschonden.
 2. Identificatie van het materiaal waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren (bijv. URL-adres).
 3. Contactgegevens zodat we u kunnen bereiken (adres, telefoonnummer en e-mailadres).
 4. Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
  1. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Voordat u een kennisgeving van inbreuk indient, dient u zorgvuldig te overwegen of het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in kwestie al dan niet wordt beschermd door de doctrine van "eerlijk gebruik", aangezien u aansprakelijk kunt worden gesteld voor kosten en advocatenkosten als u een kennisgeving van verwijdering indient terwijl er geen sprake is van inbreukmakend gebruik. Controleer ook of u het gebruik in kwestie niet hebt geautoriseerd (bijvoorbeeld of u een creatieve professional die materiaal voor uw bedrijf heeft gemaakt, het recht hebt gegeven om dat materiaal te gebruiken als voorbeelden van zijn of haar eerdere werk). Als u niet zeker weet of een gebruik van uw auteursrechtelijk beschermd materiaal een inbreuk vormt, neem dan contact op met een advocaat. U kunt ook openbaar beschikbaar referentiemateriaal raadplegen, zoals dat te vinden is op de Amerikaanse Copyright website www.copyright.gov of op de Lumen database website www.lumendatabase.org.
DOMESTIKA zal snel reageren op geldige DMCA verzoeken. In alle gevallen, als u niet van ons hoort binnen 14 dagen na het indienen van een klacht, neem dan contact met ons op via het webformulier en we zullen zo snel mogelijk reageren.
Na het verwijderen van toegang tot het materiaal op grond van een geldige DMCA-kennisgeving, zal DOMESTIKA onmiddellijk de gebruiker die verantwoordelijk is voor het vermeende inbreukmakende materiaal op de hoogte dat het heeft verwijderd of uitgeschakeld toegang tot het materiaal. DOMESTIKA behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, onmiddellijk de account van een lid dat het onderwerp is van herhaalde DMCA-kennisgevingen te beëindigen.
Als u denkt dat de toegang tot uw inhoud werd uitgeschakeld of verwijderd door DOMESTIKA als gevolg van een ongepaste inbreuk op het auteursrecht kennisgeving, stuur dan onze Copyright Agent (contact informatie hierboven) een schriftelijk tegenbericht dat alle van de volgende bevat:
 1. Een beschrijving van het ten onrechte verwijderde werk, samen met uw gebruikersnaam en de locatie op de Site waar de inhoud verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld.
 2. Contactgegevens zodat we je kunnen bereiken (adres, telefoonnummer en e-mailadres).
 3. Een door jou ondertekende verklaring op straffe van meineed dat je te goeder trouw van mening bent dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie.
 4. Een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van het Southern District of New York en dat u de betekening aanvaardt van de persoon die de vermeende inbreuk heeft gemeld.

Voordat u een tegenbericht indient, dient u zorgvuldig te overwegen of uw gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal in kwestie al dan niet inbreukmakend is, aangezien u aansprakelijk kunt worden gesteld voor kosten en advocaatkosten in het geval dat een rechtbank beslist dat uw tegenbericht een onjuiste voorstelling van zaken geeft over het feit dat het materiaal per vergissing is verwijderd.
Als u niet zeker weet of het gebruik van het materiaal in kwestie een inbreuk vormt, neem dan contact op met een advocaat. Daarnaast kunt u openbaar beschikbaar referentiemateriaal raadplegen, zoals het materiaal op de Amerikaanse auteursrechtwebsite www.copyright.gov of op de Lumen-databasewebsite www.lumendatabase.org.
Na ontvangst van een geldige tegen-melding, zal DOMESTIKA deze doorsturen naar de aanmeldende partij die de oorspronkelijke DMCA melding heeft ingediend. De oorspronkelijke aanmeldende partij (of de auteursrechthebbende die hij of zij vertegenwoordigt) heeft dan tien (10) dagen de tijd om ons te laten weten dat hij of zij juridische stappen heeft ondernomen met betrekking tot het vermeende inbreukmakende materiaal. Als DOMESTIKA een dergelijke kennisgeving niet binnen tien (10) dagen ontvangt, kunnen we het materiaal terugzetten op de Diensten.

6. TOEZICHT EN HANDHAVING; BEËINDIGING


DOMESTIKA heeft het recht om:
 • Verwijder alle Gebruikersbijdragen of inzendingen voor enige of geen reden, naar eigen goeddunken.
 • Neem elke actie met betrekking tot een Gebruikersbijdrage die we nodig of gepast achten naar eigen goeddunken, inclusief als we geloven dat een dergelijke Gebruikersbijdrage de Gebruiksvoorwaarden schendt, inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit, een bedreiging vormt voor de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Diensten of het publiek of zou kunnen leiden tot aansprakelijkheid voor DOMESTIKA.
 • Maak uw identiteit of andere informatie over u aan een derde partij die beweert dat materiaal geplaatst door u hun rechten schendt, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
 • Neem passende juridische stappen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verwijzing naar de rechtshandhaving, voor elke illegale of ongeoorloofde gebruik van de Diensten.
 • Uw toegang tot alle of een deel van de Services beëindigen of opschorten om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) als u geen vergoedingen betaalt die u verschuldigd bent, (iii) als u frauduleuze verzoeken tot terugboeking indient of indient, (iv) als we vermoeden dat u zich bezighoudt met frauduleuze of illegale activiteiten, of (v) om welke andere reden dan ook naar eigen goeddunken.

U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de Service onder enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en erkent en gaat ermee akkoord dat DOMESTIKA kan onmiddellijk deactiveren of verwijderen van uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account en / of verbieden verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Service. Verder gaat u ermee akkoord dat DOMESTIKA niet aansprakelijk is aan u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de Dienst.
Zonder het voorgaande te beperken, hebben we het recht om volledig samen te werken met een wetshandhavingsinstanties of gerechtelijk bevel dat ons verzoekt of opdraagt om de identiteit of andere informatie van iedereen die materialen op of via de Diensten openbaar te maken. U DOET AFSTAND VAN EN VRIJWAART HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEHOUDERS EN SERVICEPROVIDERS VAN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE ACTIE DIE WORDT ONDERNOMEN DOOR EEN VAN DE VOORNOEMDE PARTIJEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ZIJN ONDERZOEKEN EN VAN ENIGE ACTIES DIE WORDEN ONDERNOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN DOOR DERGELIJKE PARTIJEN OF RECHTSHANDHAVINGSINSTANTIES. Wij verplichten ons er echter niet toe materiaal te controleren voordat het op de Service wordt geplaatst en kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal onmiddellijk wordt verwijderd nadat het is geplaatst. Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige actie of niet-actie met betrekking tot transmissies, communicatie of inhoud die door een gebruiker of derde partij wordt verstrekt. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens wie dan ook voor het uitvoeren of niet uitvoeren van de activiteiten die in deze sectie worden beschreven.

7. BETROKKENHEID OP GEGEVEN INFORMATIE


De informatie die op of via de Services wordt gepresenteerd, wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat je in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het vertrouwen dat jij of een andere bezoeker van de Services in dergelijke materialen stelt, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan.
De Diensten kunnen bevatten inhoud die door derden, met inbegrip van materialen die door andere gebruikers, bloggers en derden licentiegevers, syndicators, aggregators en / of rapportage diensten. DOMESTIKA heeft niet herzien, en kan niet herzien, al het materiaal geplaatst op de Diensten. Alle verklaringen en / of meningen die in deze materialen, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, andere dan de inhoud die door DOMESTIKA, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van DOMESTIKA. Wij zijn niet verantwoordelijk, of aansprakelijk jegens u of een derde partij, voor de inhoud of juistheid van materialen die door derden.

8. LINKEN NAAR DE DIENSTEN EN SOCIALE MEDIA-fUNCTIES


U mag een link naar onze homepage plaatsen, mits u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De Services kunnen bepaalde functies voor sociale media bieden waarmee u:
 • Een link te plaatsen van uw eigen websites of bepaalde websites van derden naar bepaalde inhoud op deze Site.
 • E-mails of andere berichten te verzenden met bepaalde inhoud, of koppelingen naar bepaalde inhoud, op deze Site.
 • Beperkte delen van de inhoud van deze Site weer te geven of weer te geven op uw eigen website of op bepaalde websites van derden.

U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door ons worden aangeboden en uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze worden weergegeven. Behoudens het voorgaande mag u niet:
 • Een koppeling tot stand brengen vanaf een website die niet uw eigendom is.
 • Ervoor zorgen dat de Site of delen ervan worden weergegeven, of lijken te worden weergegeven door bijvoorbeeld framing, deep linking of in-line linking, op een andere site.
 • Linken naar enig ander deel van de Site dan de homepage.
 • Anderszins actie ondernemen met betrekking tot het materiaal op deze Site die niet in overeenstemming is met enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

Vergeet niet dat de manier waarop sociale media diensten te gebruiken, op te slaan en openbaar te maken uw informatie uitsluitend wordt beheerst door het beleid van deze derden, en DOMESTIKA is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de privacypraktijken of andere acties van een derde partij site of dienst die kunnen worden ingeschakeld binnen de Dienst.
Bovendien, DOMESTIKA is niet verantwoordelijk voor de juistheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van alle informatie, inhoud, goederen, gegevens, meningen, advies of verklaringen die beschikbaar zijn gesteld in verband met sociale media diensten. Als zodanig is DOMESTIKA niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke social media diensten. DOMESTIKA maakt deze functies alleen voor het gemak en de integratie of opname van dergelijke functies impliceert geen goedkeuring of aanbeveling.
U gaat ermee akkoord om onmiddellijk samen te werken met ons om eventuele ongeoorloofde framing of koppeling te stoppen. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken.
We kunnen alle of een deel van de functies van sociale media en links op elk moment en zonder kennisgeving naar eigen goeddunken uitschakelen.

9. LINKS VANUIT DE DIENSTEN


Als wij of derden koppelingen naar andere sites en bronnen van derden aanbieden, worden deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Dit kan koppelingen in advertenties omvatten, inclusief banneradvertenties en gesponsorde koppelingen. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit om een van de websites van derden gelinkt aan de Diensten te bezoeken, doet u dit volledig op eigen risico en onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van dergelijke websites. DOMESTIKA behoudt zich het recht voor om elke link die beschikbaar wordt gesteld door derden in de Diensten te verwijderen.

10. GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN


U garandeert dat u (als individu of als vertegenwoordiger van een entiteit namens wie u de Diensten gebruikt) niet gevestigd bent in, of een inwoner bent van, een land dat onderworpen is aan de van toepassing zijnde Amerikaanse handelssancties of embargo's (zoals Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië, of de Krim regio van Oekraïne). U garandeert ook dat u geen persoon of entiteit bent die voorkomt op een lijst van speciaal aangewezen staatsburgers of ontkende partijen van de Amerikaanse overheid. Als een dergelijke beperking op u van toepassing wordt, stelt u ons daarvan binnen 24 uur op de hoogte en hebben wij het recht om alle verdere verplichtingen jegens u met onmiddellijke ingang en zonder enige aansprakelijkheid jegens u te beëindigen.

11. TARIEVEN


DOMESTIKA biedt online cursussen en andere Diensten (zoals DOMESTIKA PLUS) aan tegen betaling. U gaat ermee akkoord om de vergoedingen te betalen voor de inhoud die u koopt, en u machtigt DOMESTIKA om u in rekening te brengen voor de Diensten met de door u geselecteerde betaalmethode. De vergoedingen worden in rekening gebracht, ongeacht of u gebruik maken van de gekochte diensten of niet. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle vergoedingen in rekening gebracht door DOMESTIKA en alle toepasselijke belastingen op een tijdige manier. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot enige inhoud waarvoor wij geen adequate betaling hebben ontvangen uit te schakelen of te verwijderen.
Kosten kunnen variëren op basis van uw locatie en andere factoren. Als je bent aangemeld bij je account, is de valuta die je ziet gebaseerd op je locatie toen je je account aanmaakte. De uiteindelijke kosten die aan u in rekening worden gebracht, worden echter altijd berekend in Amerikaanse dollars; daarom kunnen de uiteindelijke kosten die aan u in rekening worden gebracht, variëren afhankelijk van de geldende wisselkoersen voor valuta die worden aangeboden door onze betalingsproviders.
Af en toe voeren we promoties en verkopen uit voor onze content, waarbij bepaalde content gedurende een bepaalde periode beschikbaar is tegen gereduceerde prijzen. De prijs van toepassing op de inhoud zal de prijs op het moment dat u uw aankoop van de inhoud te voltooien.
U moet DOMESTIKA informatie met betrekking tot uw creditcard of ander betaalmiddel. Uw verklaart en garandeert dat (a) dergelijke informatie is waar, nauwkeurig, actueel en volledig en dat u bevoegd bent om dit betaalinstrument te gebruiken en (b) u zult onderhouden en onmiddellijk bijwerken van dergelijke informatie te houden waar, nauwkeurig, actueel en volledig. U gaat ermee akkoord dat DOMESTIKA kan uw betaalmethoden bij te werken met behulp van informatie die aan ons door onze payment service providers en u geeft ons toestemming om door te gaan met de dan van toepassing zijnde vergoedingen in rekening te brengen op uw bijgewerkte betaalmethode.
DOMESTIKA behoudt zich het recht voor, op elk gewenst moment, om eventuele vergoedingen te wijzigen of om te beginnen met het opladen voor een gratis dienst naar eigen goeddunken. Elke wijziging, update of aanpassing zal onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen via de relevante Diensten (dergelijke wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op vergoedingen betaald vóór het moment van de wijziging).
Houd er rekening mee dat door de prijssystemen en het beleid van providers van mobiele platforms, de prijs van content die wordt aangeboden op de website van DOMESTIKA soms niet dezelfde is als de prijs die wordt aangeboden op onze mobiele applicaties.
Aanvullende voorwaarden voor DOMESTIKA PLUS worden uiteengezet in paragraaf 13.

12. TERUGNETALINGEN


Houd er rekening mee dat ons restitutiebeleid verschilt tussen eenmalige betalingen voor cursussen en DOMESTIKA PLUS (zie hoofdstuk 13 voor DOMESTIKA PLUS). Echter, de volgende richtlijnen zijn van toepassing op beide: (i) Restituties zijn niet beschikbaar voor accounts die deze gebruiksvoorwaarden schenden of, volgens DOMESTIKA enige en absolute discretie, zijn anderszins verwerpelijk; (ii) Als DOMESTIKA bepaalt dat u misbruik maakt van ons restitutiebeleid, behouden wij ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van de Dienst te weigeren of te beperken zonder het leveren van een restitutie. ); (iii) Om een terugbetaling aan te vragen kunt u contact met ons opnemen via onze Web Form; (iv) DOMESTIKA zal uw terugbetaling toepassen op uw oorspronkelijke betaalmethode; (v) Helaas, op dit moment, zijn wij niet in staat om gedeeltelijke terugbetalingen voor uw aankopen aan te bieden.
Als je binnen de eerste 14 dagen na aankoop van een cursus ontevreden bent over die cursus, zal DOMESTIKA het volledige bedrag van je aankoop terugbetalen en vervolgens je toegang tot die cursus beëindigen. Na deze periode van 14 dagen is restitutie niet meer mogelijk. Als gevolg van mogelijke wisselkoersschommelingen met je lokale valuta en de Amerikaanse dollar, kan het terugbetaalde bedrag iets hoger of lager zijn dan je oorspronkelijk betaalde bedrag.
In aanvulling op het bovenstaande geldt dat als je een cursus koopt of een andere betaalde dienst koopt via een mobiele of externe marktplaats (bijvoorbeeld aankopen via de App Store van Apple of Google Play), het restitutiebeleid dat van toepassing is op die externe marktplaats van toepassing is, tenzij expliciet anders vermeld door DOMESTIKA. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door DOMESTIKA, zal de derde marktplaats uitsluitend verantwoordelijk zijn voor het maken van restituties onder zijn restitutiebeleid en DOMESTIKA heeft geen restitutieverplichtingen. DOMESTIKA wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot een derde marktplaats restitutiebeleid of de derde partij de naleving of niet-naleving van een dergelijk beleid.

13. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP UW DEELNAME AAN DOMESTIKA PLUS


Dit deel behandelt de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan het terugkerende aankoopsysteem DOMESTIKA PLUS. Door DOMESTIKA PLUS te gebruiken, gaat u akkoord met de aanvullende voorwaarden in dit deel.
 • DOMESTIKA PLUS systeem van terugkerende aankopen: Afhankelijk van de gekozen herhaling in uw systeem van terugkerende aankopen (maandelijks of jaarlijks), ontvangt u de overeenkomstige credits (1 credit in geval van maandelijkse optie; 12 credits in geval van jaarlijkse optie) aan het begin van de periode van uw deelname aan DOMESTIKA PLUS. De credits worden automatisch afgeleverd volgens de door jou gekozen frequentie (maandelijks of jaarlijks) zonder dat je daar verder iets voor hoeft te doen en kunnen daarna gedurende de volgende 12 maanden worden ingewisseld. Na deze periode worden niet-ingewisselde credits geannuleerd. Daarnaast verlenen wij u als nevenactiviteit tijdens uw deelname aan DOMESTIKA PLUS een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot de inhoud van DOMESTIKA PLUS en deze te bekijken. Het specifieke DOMESTIKA PLUS-plan dat u koopt of vernieuwt, bepaalt de omvang, functies, voorwaarden en prijzen van dat terugkerende aankoopsysteem. Uw deelname aan DOMESTIKA PLUS duurt voort tot wederopzegging. U mag credits die via DOMESTIKA PLUS zijn gegenereerd (of andere voordelen van deelname aan DOMESTIKA PLUS) niet overdragen, toewijzen of delen met derden.

 • Vergoedingen en betalingen: De prijs van DOMESTIKA PLUS zal worden aangegeven op het moment van aankoop (in het geval van de maandelijkse optie, zal deze vergoeding verwijzen naar 1 credit en in het geval van de jaarlijkse optie, zal de vergoeding verwijzen naar 12 credits, dit alles naast andere bijkomende voordelen). U betaalt de DOMESTIKA PLUS vergoeding via de door DOMESTIKA aangeboden betalingsmogelijkheden. Door deel te nemen aan het DOMESTIKA PLUS systeem van terugkerende aankopen, geeft u DOMESTIKA de toestemming om uw rekeninginformatie bij te houden en uw rekening automatisch te debiteren op het moment dat de volgende terugkerende aankoop verschuldigd is, zonder dat u hiervoor iets hoeft te doen. In het geval dat DOMESTIKA niet in staat is om uw rekening te belasten, zal DOMESTIKA uw toegang tot DOMESTIKA PLUS opschorten totdat de betaling is ontvangen. Het is mogelijk dat DOMESTIKA de prijs voor toekomstige terugkerende aankopen wijzigt. In dat geval zal DOMESTIKA u schriftelijk informeren. Prijswijzigingen gaan in bij de eerstvolgende terugkerende aankoop na de datum van deze wijzigingen. Indien u het niet eens bent met de prijswijziging, heeft u het recht de wijziging af te wijzen door uw deelname aan DOMESTIKA PLUS op te zeggen voordat de volgende terugkerende aankoop wordt gegenereerd. Lees daarom alle informatie over prijswijzigingen zorgvuldig door.

 • Annulering en terugbetalingen: Uw deelname aan DOMESTIKA PLUS blijft bestaan tot wederopzegging. Je kunt je deelname aan DOMESTIKA PLUS via onze website op elk moment annuleren voordat de volgende terugkerende aankoop wordt gegenereerd (of het einde van de gratis proefperiode). De opzegging wordt pas van kracht op het einde van de termijn die verbonden is aan het door u geselecteerde systeem voor terugkerende aankopen (of op het einde van uw gratis proefperiode) en u blijft toegang houden tot de diensten die zijn inbegrepen in uw systeem voor terugkerende aankopen tot het einde van die periode. Als u uw deelname aan DOMESTIKA PLUS opzegt voordat de nieuwe terugkerende aankoop is gegenereerd, wordt deze niet verwerkt en worden u geen kosten in rekening gebracht. Als de terugkerende aankoop echter al is aangemaakt, wordt deze niet terugbetaald. In dit opzicht zullen we geen enkele aankoop terugbetalen die werd gegenereerd vóór de annulering van uw deelname aan DOMESTIKA PLUS. Aangezien u direct na inschrijving in DOMESTIKA PLUS van onze Diensten kunt genieten, biedt DOMESTIKA geen herroepingsrecht van 14 dagen voor DOMESTIKA PLUS. Je erkent dat je door je in te schrijven bij DOMESTIKA PLUS instemt met de onmiddellijke levering van digitale inhoud en dat je daarom je herroepingsrecht verliest.

14. GIFTKAARTEN


DOMESTIKA of onze partners kunnen cadeaubonnen aanbieden die gebruikt kunnen worden om onze in aanmerking komende cursussen te kopen, onderhevig aan de voorwaarden die op je cadeaubon staan. Je moet een bestaande en geldige DOMESTIKA-account aanmaken of hebben om een cadeaubon in te wisselen.
Cadeaubonnen aangeboden door DOMESTIKA zijn niet voor wederverkoop zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOMESTIKA en kunnen niet worden terugbetaald en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een equivalent daarvan, behalve zoals vereist door de wet. Cadeaubonnen aangeboden door een partner zijn onderworpen aan het beleid van die partner.
DOMESTIKA is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen cadeaukaarten of gebruik zonder uw toestemming. We kunnen de cadeaubon intrekken of annuleren en een alternatieve vorm van betaling eisen als we vermoeden dat de cadeaubon mogelijk is gestolen of frauduleus is gebruikt. Er kunnen ook verdere stappen worden ondernomen. Het gebruik van cadeaubonnen op een manier die stelt of impliceert dat een persoon, website, bedrijf, product of dienst wordt onderschreven of gesponsord door, of anderszins verbonden is met, DOMESTIKA is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOMESTIKA. Cadeaubonnen zijn niet geldig en zullen niet worden gehonoreerd, en DOMESTIKA is niet aansprakelijk, indien verkregen van onbevoegde verkopers, distributeurs of wederverkopers.

15. DISCLAIMER VAN GARANTIES


U begrijpt dat we niet kunnen en niet garanderen of garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn voor het downloaden van het internet of de Diensten vrij van virussen of andere destructieve code zal zijn. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten onze site voor eventuele reconstructie van verloren gegevens. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGENDOMSMATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF VIA DE SERVICES VERKREGEN DIENSTEN OF ITEMS, OF ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN DOOR U VAN MATERIAAL DAT OP DE SITE OF OP EEN DAARAAN GEKOPPELDE WEBSITE IS GEPLAATST.
UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE INHOUD ERVAN EN EVENTUELE DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE SITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS"- EN "AS AVAILABLE"-BASIS, ZONDER ENIGERLEI GARANTIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET. NOCH HET BEDRIJF NOCH ENIGE PERSOON VERBONDEN AAN HET BEDRIJF GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT NOCH HET BEDRIJF, NOCH ENIGE AAN HET BEDRIJF VERBONDEN PERSOON DAT DE SITE, DE INHOUD ERVAN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT GEBREKEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT DE SITE OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN, ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN.
HET BEDRIJF VERWERPT HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN DOMESTIKA, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONDER WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE SITE, WEBSITES DIE ERAAN GEKOPPELD ZIJN, INHOUD OP DE SITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA DE SITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN ONGEACHT OF DIT WORDT VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DIT KON WORDEN VOORZIEN.
IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DOMESTIKA JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN OF RECHTSZAKEN HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U DOMESTIKA HEBT BETAALD IN DE AFGELOPEN ZES (6) MAANDEN, OF, INDIEN HOGER, HONDERD DOLLAR ($ 100).
SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DIENTENGEVOLGE ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U NIET TEVREDEN BENT MET ENIG DEEL VAN DE SERVICE OF MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE OM HET GEBRUIK VAN DE SERVICE TE STAKEN.

17. VRIJWARING


U gaat ermee akkoord te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren DOMESTIKA, zijn filialen, licentiegevers en dienstverleners, en zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, prijzen, verliezen, kosten, kosten of vergoedingen (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Service, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw Bijdragen van Gebruikers, enig gebruik van de inhoud, diensten en producten van de Service anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, of uw gebruik van informatie verkregen van de Service.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN


Op alle zaken met betrekking tot de Services en deze Gebruiksvoorwaarden, en op alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), is de interne wetgeving van de staat New York van toepassing en deze wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met die wetgeving, zonder toepassing te geven aan enige keuze of conflict van wettelijke bepalingen of regels (van de staat New York of enig ander rechtsgebied).
Onder voorbehoud van Artikel 19 worden alle juridische procedures, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of de Services uitsluitend aanhangig gemaakt in het zuidelijke district van New York of de rechtbanken van de staat New York, in elk geval gevestigd in het graafschap New York, hoewel wij het recht behouden een procedure, rechtszaak of proces tegen u aan te spannen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden in het land waar u woont of in een ander relevant land. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van rechtsbevoegdheid over u door dergelijke rechtbanken en tegen de locatie in dergelijke rechtbanken.

19. GESCHILLENBESLECHTING


In het belang van het oplossen van geschillen tussen u en DOMESTIKA op de meest doelmatige en kosteneffectieve manier, u en DOMESTIKA zijn het erover eens dat elk geschil dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, uw gebruik van de site of de diensten of de aankoop, ontvangst, bestelling of het gebruik van een cursus zal worden opgelost door bindende arbitrage. Arbitrage is minder formeel dan een rechtszaak. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, en arbiters kunnen dezelfde schadevergoedingen en tegemoetkomingen toekennen die een rechtbank kan toekennen. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN AFZIET VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN GROEPSGEDING.
Ondanks de bepalingen van het gedeelte getiteld "Algemeen" direct hierboven, wordt niets in deze Gebruiksvoorwaarden geacht afstand te doen van het recht van een van de partijen om: (a) een handhavingsactie te ondernemen via de toepasselijke federale, staats- of lokale instantie als die actie beschikbaar is; (b) een voorlopige voorziening te vragen bij een rechtbank; of (c) een rechtszaak aan te spannen bij een rechtbank om een vordering wegens inbreuk op intellectueel eigendom aan te klagen.
Arbitrator. Elke arbitrage tussen u en DOMESTIKA zal worden beheerst door de Federal Arbitration Act, en beheerst door de Commercial Dispute Resolution Procedures en de Aanvullende Procedures voor consument gerelateerde geschillen (gezamenlijk, "AAA-regels") van de American Arbitration Association ("AAA"), zoals gewijzigd door deze Gebruiksvoorwaarden, en zal worden beheerd door de AAA. De AAA-regels en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org, door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbiter heeft de exclusieve bevoegdheid om geschillen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid of uitvoerbaarheid van deze bindende arbitrageovereenkomst op te lossen.
Een partij die van plan is om arbitrage aan te vragen moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil naar de andere partij sturen via U.S. Mail of elektronische post ("Kennisgeving"). DOMESTIKA's adres voor kennisgeving is: 2001 Addison St., Suite 300, Berkeley, CA 94704 of legal@domestika.org. De kennisgeving moet: (a) de aard en de grondslag van de vordering of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke genoegdoening die wordt gevraagd ("Eis") uiteenzetten. De partijen zullen te goeder trouw proberen om de vordering rechtstreeks op te lossen, maar als de partijen niet tot een akkoord te komen om dit te doen binnen 30 dagen na ontvangst van het bericht, kunt u of DOMESTIKA beginnen met een arbitrageprocedure. Tijdens de arbitrage, moet het bedrag van een schikking aanbod gedaan door u of DOMESTIKA niet worden bekendgemaakt aan de arbiter tot na de arbiter maakt een definitieve beslissing en award, indien van toepassing.
U en DOMESTIKA KOMEN OVEREEN dat ELK EEN KLACHT TEGEN DE ANDERE ENKEL IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE CAPACITEIT EN NIET ALS PLAINTIF OF KLASSLID IN EEN OPGESTELDE KLASSE- OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE MAG DOEN. Verder, tenzij zowel u als DOMESTIKA anders overeenkomen, kan de arbiter niet consolideren van meer dan een persoon vorderingen, en kan niet anders voorzitten elke vorm van een representatieve of collectieve procedure.
Wijzigingen aan deze Arbitrage Provision. Als DOMESTIKA maakt een toekomstige verandering in deze arbitrage bepaling, anders dan een verandering in DOMESTIKA's adres voor kennisgeving, kunt u de verandering af te wijzen door het sturen van ons een schriftelijke kennisgeving binnen 30 dagen na de verandering aan DOMESTIKA's adres voor kennisgeving, in welk geval deze arbitrage bepaling, zoals van kracht onmiddellijk voorafgaand aan de veranderingen die u afgewezen, zal blijven alle geschillen tussen u en DOMESTIKA regeren.

20. BEPERKING VAN TIJD VOOR HET INDIENEN VAN RECLAMES


ELKE OORZAAK VAN DE ACTIE OF CLAIM DIE U KAN HEBBEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE SERVICE MOET WORDEN AANGEVAT BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE ACTIE TOEKOMT, ANDERS WORDT EEN DERGELIJKE OORZAAK VAN DE ACTIE OF CLAIM PERMANENT GEBLOKKEERD.

21. AFSTANDSVERKLARING EN VERNIETIGBAARHEID


Geen verklaring van afstand door DOMESTIKA van enige voorwaarde of bepaling in deze gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van deze voorwaarde of voorwaarde of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of bepaling, en elk verzuim van DOMESTIKA om een recht of bepaling uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden gelden niet als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.
Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden wordt geacht door een rechtbank of andere bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar om welke reden dan ook, zal deze bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot het minimum zodanig dat de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

22. GEEN DERDEN-BIJDRAGEN EN OVERDRACHT


U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, er geen derde-begunstigden zijn voor deze overeenkomst.
U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOMESTIKA, maar DOMESTIKA kan deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen zonder beperking.

23. ALGEMENE OVEREENKOMST


De Gebruiksvoorwaarden vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en DOMESTIKA met betrekking tot de Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Diensten.

24. TIJDGEBRUIK


Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, om een wereldwijde standaard te handhaven en consistentie in onze diensten te waarborgen, zijn alle deadlines en tijden die door DOMESTIKA worden gemeld, gebaseerd op UTC-tijd.

25. TAAL


Elke versie van deze Voorwaarden in een andere taal dan het Engels wordt geleverd voor het gemak en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Engels taal zal controleren als er sprake is van een conflict.

26. UW OPMERKINGEN EN BEZWARINGEN


Stuur feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Services naar ons via ons webformulier
of naar hello@domestika.org).