Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja Warunków użytkowania: 30 listopada 2023.

1. WSTĘP

1.1. WITAMY W DOMESTIKA

DOMESTIKA, INC („DOMESTIKA”, „Spółka”, „my” lub „nas”) świadczy swoje Usługi (opisane poniżej) poprzez swoją stronę internetową znajdującą się pod adresem www.domestika.org oraz poprzez swoje aplikacje mobilne i inne interaktywne rozwiązania posiadane i zarządzane przez DOMESTIKA (zwane łącznie „Witryną”), z zastrzeżeniem następujących Warunków użytkowania.
Witryna jest internetową społecznością dla kreatywnych profesjonalistów. Witryna umożliwia użytkownikom dostęp i/lub zakup kursów udostępnianych w Witrynie, zamieszczanie fotografii, obrazów i filmów, dzielenie się komentarzami, opiniami i pomysłami, promowanie swojej pracy oraz udział w konkursach i promocjach (takie usługi, w tym wszelkie nowe funkcje i aplikacje, oraz Witryna, zwane łącznie „Usługami”). Usługi obejmują, ale nie są ograniczone do wszelkich usług i/lub treści, które DOMESTIKA udostępnia lub wykonuje, jak również oferowanie wszelkich materiałów wyświetlanych, przesyłanych lub wykonywanych na Witrynie.

1.2. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Niniejsze warunki użytkowania są zawierane pomiędzy użytkownikiem a spółką DOMESTIKA. Poniższe warunki, wraz ze wszelkimi dokumentami stanowiącymi załącznik na mocy odwołania (zwane łącznie „Warunkami użytkowania”), regulują dostęp użytkownika do Usług i korzystanie z nich, zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Korzystając z Usług i uzyskując dostęp do Witryny, użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania oraz naszej Polityki prywatności, znajdującej się pod adresem https://www.domestika.org/pl/privacy, stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu na mocy odwołania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Polityką prywatności, powinien niezwłocznie opuścić tę stronę bez uzyskiwania dostępu do Usług lub korzystania z nich.
Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu spółki, spółka ta również akceptuje niniejsze Warunki użytkowania.

1.3. ZMIANY W WARUNKACH UŻYTKOWANIA

Niniejsze Warunki użytkowania mogą być okresowo aktualizowane, według naszego uznania. W przypadku zmiany niniejszych Warunków użytkowania, w zależności od charakteru zmiany, zamieścimy zmiany na tej stronie i wskażemy w górnej części tej strony datę ostatniej zmiany niniejszych warunków i/lub powiadomimy użytkownika za pośrednictwem interfejsu użytkownika Usług, w powiadomieniu e-mail lub za pomocą innych uzasadnionych środków oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie nie wcześniej niż czternaście (14) dni po ich opublikowaniu, z wyjątkiem zmian dotyczących nowych funkcji Usług lub zmian wprowadzonych z przyczyn prawnych, które wejdą w życie natychmiast.
Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza, że użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać niniejszą stronę, aby być świadomym wszelkich zmian, ponieważ są one wiążące.

2. DOSTĘP DO USŁUG I BEZPIECZEŃSTWO KONTA

2.1. DOSTĘP DO USŁUG

DOMESTIKA zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub przerwania, czasowo lub na stałe, Usług (lub jakiejkolwiek ich części) z lub bez uprzedzenia. Użytkownik oświadcza, że DOMESTIKA nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie świadczenia Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Usług będzie niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Okresowo możemy ograniczać dostęp do niektórych części Usług lub do całości Usług dla użytkowników, w tym użytkowników zarejestrowanych.
Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia każdej nazwy użytkownika, hasła lub innego identyfikatora, wybranego przez użytkownika lub dostarczonego przez nas, w dowolnym momencie, według naszego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, również jeśli naszym zdaniem naruszone zostały jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania.
Usługi są dostępne na całym świecie, ale nie oznacza to, że wszystkie Usługi lub funkcje usług są dostępne w kraju użytkownika, ani że Materiały użytkownika (zgodnie z definicją poniżej) dostępne za pośrednictwem Usług są legalne w kraju użytkownika. DOMESTIKA może zablokować dostęp do niektórych Usług (lub niektórych funkcji lub treści usług) w niektórych krajach. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że korzystanie z Usług jest legalne w kraju, w którym mieszka. Usługi nie są dostępne we wszystkich językach.
Usługi są dostępne wyłącznie dla użytkowników powyżej 16 roku życia; jeśli jednak użytkownik jest młodszy niż wiek wymagany do uzyskania zgody na korzystanie z usług internetowych w miejscu zamieszkania, nie powinien korzystać z Usług, ale zachęcamy go do zaproszenia rodzica lub opiekuna, aby otworzył konto i pomógł mu uzyskać dostęp do treści, które są dla niego odpowiednie. Jeśli użytkownik nie osiągnął wieku pozwalającego na korzystanie z usług online, nie może korzystać z Usług. Jeśli odkryjemy, że konto, które zostało utworzone przez użytkownika narusza te zasady, zostanie ono zamknięte.

2.2. REJESTRACJA

Aby uzyskać dostęp do Witryny lub niektórych oferowanych przez nią Usług, użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do: (a) podawania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie w formularzu rejestracyjnym oraz (b) utrzymywania i niezwłocznego aktualizowania takich informacji, aby były one prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli użytkownik przedstawia jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub jeśli DOMESTIKA ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, DOMESTIKA ma prawo zawiesić lub zamknąć konto użytkownika i odmówić wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Usług (lub ich części). Użytkownik zgadza się, że wszystkie informacje podane przez niego w celu zarejestrowania się w Usługach lub w inny sposób, w tym między innymi poprzez korzystanie z jakichkolwiek funkcji interaktywnych, podlegają naszej Polityce prywatności, a użytkownik wyraża zgodę na wszystkie działania, które podejmujemy w odniesieniu do jego informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności.

2.3. BEZPIECZEŃSTWO KONTA

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma nazwę użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować te informacje jako poufne i nie może ich ujawniać żadnej innej osobie ani podmiotowi. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że jego konto jest osobiste i zgadza się nie zapewniać innym osobom dostępu do Usług lub ich części przy użyciu swojej nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji zabezpieczających. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swoich danych logowania i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce za pośrednictwem jego konta. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub użyciu nazwy użytkownika lub hasła, lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik zobowiązuje się również do wylogowania się ze swojego konta po zakończeniu każdej sesji. Należy zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie były w stanie zobaczyć lub zarejestrować hasła lub innych danych osobowych. DOMESTIKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takich działań lub zaniechań.

3. ZASADY POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA

3.1. KORZYSTANIE Z USŁUGI

Witryna oraz Usługa są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. O ile DOMESTIKA nie udzieliła wyraźnej pisemnej zgody, użytkownik zobowiązuje się nie wyświetlać, nie dystrybuować, nie udzielać licencji, nie wykonywać, nie publikować, nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie tworzyć dzieł pochodnych, nie modyfikować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać, nie wykorzystywać, nie przekazywać ani nie przesyłać w celach komercyjnych żadnej części Usługi, żadnej części wynikającej z korzystania z Usług ani dostępu do Usługi.
Usługa nie powinna być wykorzystywana ani nie można na niej polegać w zakresie przechowywania zdjęć, obrazów, filmów, dźwięków lub innych treści zamieszczonych przez użytkownika, a użytkownik powinien zachować własne kopie wszystkich treści zamieszczonych na Witrynie. Nie mamy obowiązku przechowywania jakichkolwiek treści użytkownika przez okres dłuższy niż ten, który może być wymagany przez obowiązujące prawo.

3.2. ZASTOSOWANIA ZABRONIONE

Użytkownik niniejszym zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze Warunki użytkowania, ani w żadnym innym celu, który nie jest racjonalnie zamierzony przez DOMESTIKA. Wyłącznie jako przykład, bez ograniczeń, użytkownik zgadza się nie korzystać z Usług:
 • W sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy.
 • Żeby krzywdzić, nękać, grozić, podszywać się lub zastraszać jakąkolwiek osobę (lub próbować podejmować takie działania).

W sposób, który ma na celu wysyłanie, świadome otrzymywanie, przesyłanie, umieszczanie, pobieranie, wykorzystywanie lub ponowne wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów lub treści, które: (i) zawierają jakiekolwiek materiały niezgodne z prawem, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, obelżywe, napastliwe, agresywne, nienawistne, podżegające lub w inny sposób niewłaściwe; (ii) promują materiały o charakterze seksualnym lub pornograficznym, przemoc lub dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek; (iii) naruszają prawa patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa dowolnej osoby lub podmiotu; (iv) naruszają prawa (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób lub zawierają materiały, które mogłyby spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami lub w inny sposób być sprzeczne z niniejszymi Warunkami użytkowania; (v) mogą wprowadzać w błąd jakąkolwiek osobę; (vi) mogą promować jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem, popierać, promować lub wspomagać jakiekolwiek działania niezgodne z prawem; (vii) mogą powodować irytację, niewygody lub niepotrzebny niepokój lub być w stanie zdenerwować, zawstydzić, zaalarmować lub zirytować jakąkolwiek inną osobę; (viii) służą do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub mają na celu fałszywie przedstawiać swoją tożsamość lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją; (ix) są związane z działaniami komercyjnymi lub sprzedażowymi, takimi jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, barter lub reklamy; lub (x) sprawiają wrażenie, że pochodzą lub są wspierane przez DOMESTIKA lub inną osobę lub podmiot, jeśli nie jest to prawdą.
 • Do przesyłania lub zlecania wysyłania jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków”, „spamu” lub innych podobnych materiałów; zbierania lub gromadzenia adresów e-mail lub innych informacji kontaktowych innych użytkowników Usług drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub innych niechcianych komunikatów.
 • Do podszywania się lub próby podszywania się pod DOMESTIKA, pracownika DOMESTIKA, innego użytkownika lub inną osobę lub podmiot (w tym, bez ograniczeń, poprzez używanie adresów e-mail lub nazw ekranowych związanych z którymkolwiek z powyższych) lub do innego sposobu fałszywego przedstawiania swoich powiązań z osobą lub podmiotem.
 • Do tworzenia wielu kont w celu polubienia (tj. oddawania głosów „lubię to”) za lub przeciw projektom użytkownika, sztucznego zawyżania lub zmieniania liczby „lubię to”, komentarzy itp. lub do dawania bądź otrzymywania pieniędzy lub innego wynagrodzenia w zamian za „polubienia”, lub do uczestniczenia w innych zorganizowanych działaniach, które w jakikolwiek sposób sztucznie zmieniają wyniki Usług.
 • Do angażowania się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub utrudniają komukolwiek korzystanie z Usług, lub które, jak określono przez nas, mogą zaszkodzić DOMESTIKA lub użytkownikom Usług, lub narazić ich na pociągnięcie do odpowiedzialności.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:
 • Omijać wszelkich środków, które możemy stosować w celu zapobiegania lub ograniczania dostępu do Usług.
 • Korzystać z Usług w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub uszkodzić Usługi lub zakłócić korzystanie z Witryny przez inne osoby, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Witryny.
 • Korzystać z robotów, pająków lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do Usług w jakimkolwiek celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Usługach.
 • Używać żadnych ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Usługach lub do innych celów, które nie zostały wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • Korzystać z jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Usług.
 • Wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe.
 • Uzyskiwać lub próbować uzyskać lub w inny sposób uzyskać jakichkolwiek materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, które nie zostały celowo udostępnione lub przewidziane za pośrednictwem Usługi.
 • Podejmować próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, ingerencji, uszkodzenia lub zakłócenia działania jakichkolwiek części Usług, serwera, na którym przechowywane są Usługi, dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z Usługami lub prywatnych kont innych użytkowników.
 • Atakować Usługi za pomocą ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service.
 • W inny sposób próbować zakłócać prawidłowe działanie Usług.

DOMESTIKA ma prawo do usuwania wszelkich treści, które naruszają Warunki użytkowania lub są w inny sposób niestosowne.
Jeśli użytkownik podejrzewa, że doszło do naruszenia niniejszych Warunków użytkowania (innych niż dotyczące zawiadomień o naruszeniu praw autorskich, jak opisano poniżej), powinien się z nami skontaktować za pośrednictwem naszego formularza internetowego.

4. SPORY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI


Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje interakcje z innymi użytkownikami w związku z Usługą, a DOMESTIKA nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. DOMESTIKA zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, do angażowania się w jakikolwiek sposób w spory pomiędzy użytkownikami Usługi.

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DOMESTIKA

Usługi i związane z nimi treści, funkcje i funkcjonalności (w szczególności wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio, oraz ich projekt, wybór i układ), są własnością spółki DOMESTIKA, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności.
Niniejsze Warunki użytkowania zezwalają na korzystanie z Witryny wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Przy dostępie do Usług i/lub przy zakupie kursu udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp do treści spółki DOMESTIKA i przeglądanie (kursu) poprzez Usługi na zasadzie streamingu tylko w tym celu. Z wyjątkiem powyższej ograniczonej licencji, żadne prawa, tytuły ani udziały w Usługach lub jakichkolwiek treściach w Usługach nie są przekazywane użytkownikowi, a wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez spółkę DOMESTIKA. DOMESTIKA może cofnąć licencję użytkownika w dowolnym momencie, według własnego uznania. Nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, pobierać, przechowywać ani przekazywać żadnych materiałów z naszych Usług.
Nazwa DOMESTIKA, logo DOMESTIKA oraz wszystkie powiązane nazwy, logotypy, nazwy produktów i usług, wzory i slogany są znakami handlowymi spółki DOMESTIKA lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Nie wolno używać takich znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie inne nazwy, loga, nazwy produktów i usług, wzory i slogany w tym Usługi są znakami towarowymi ich właścicieli.
Nie wolno usuwać lub zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z jakichkolwiek materiałów na Witrynie.
Każde użycie Witryny, które nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne przepisy.

5.2. MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zachowuje wszelkie prawa i własność do swoich zdjęć, obrazów, filmów, dźwięków i wszelkich innych treści lub materiałów przesyłanych za pośrednictwem Usług lub udostępnianych innym użytkownikom lub odbiorcom (zwanych łącznie „Materiałami użytkownika”). DOMESTIKA nie rości sobie żadnych praw własności do Materiałów użytkownika. Jednakże, poprzez dostarczenie lub przesłanie jakichkolwiek Materiałów użytkownika, użytkownika niniejszym udziela spółce DOMESTIKA, jej podmiotom stowarzyszonym i dostawcom usług (oraz każdemu z ich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy) niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezpłatnej, w pełni opłaconej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wieczystej, nieodwołalnej licencji na kopiowanie, reprodukcję, przesyłanie, przechowywanie, dystrybucję (poprzez wiele poziomów dystrybucji i partnerstwa), modyfikowanie, adaptację, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, publikowanie i w inny sposób wykorzystywanie i pełne wykorzystanie Materiałów użytkownika w każdym i wszystkich mediach, formach, nośnikach, technologiach lub metodach dystrybucji znanych lub później opracowanych oraz do wszelkich celów (komercyjnych lub innych). DOMESTIKA zawsze będzie odpowiednio uznawać użytkownika, gdy wykorzysta jego Materiały użytkownika. Ponadto, przesyłając swoje Materiały użytkownika, użytkownik daje innym użytkownikom DOMESTIKA, odwiedzającym i nauczycielom prawo do dzielenia się jego Materiały użytkownika za pośrednictwem platform mediów społecznościowych zintegrowanych z DOMESTIKA (takich jak Instagram, Pinterest, Facebook lub Twitter). Użytkownik może wypowiedzieć tę licencję w dowolnym momencie, usuwając swoje Materiały użytkownika z Usług. Jeśli użytkownik usunie takie treści, DOMESTIKA dołoży wszelkich starań, aby usunąć je z Usług, ale użytkownik przyjmuje do wiadomości, że buforowanie lub odniesienia do treści mogą nie być natychmiastowo zablokowane.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Usługi („Zgłoszenia”), przekazane przez użytkownika spółce DOMESTIKA i jej podmiotom stowarzyszonym oraz dostawcom usług (oraz każdemu z ich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy) oraz innym użytkownikom, odwiedzającym i nauczycielom DOMESTIKA są jawne i wspomniane strony będą miały prawo do nieograniczonego, bezterminowego wykorzystania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, w dowolny sposób, w dowolnym medium bez uznania lub wynagrodzenia dla użytkownika.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Użytkownik posiada lub kontroluje wszystkie prawa, tytuły i udziały w stosunku do Materiałów użytkownika i ma prawo do udzielania licencji przyznanych powyżej; oraz (ii) Wszystkie Materiały użytkownika i Materiały przesłane przez użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania.
Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wszystkie Materiały użytkownika oraz Materiały, które przesyła lub wnosi, i to użytkownik, a nie spółka DOMESTIKA, ponosi pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich legalność, wiarygodność, dokładność i stosowność.
DOMESTIKA nie jest odpowiedzialna, ani nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, za treść lub dokładność jakichkolwiek wypowiedzi użytkowników lub materiałów zamieszczonych przez użytkowników Usług (w szczególności za błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, ani za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z takich treści). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że DOMESTIKA nie kontroluje wstępnie treści, oraz że DOMESTIKA i osoby przez nią wyznaczone będą miały prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania odmówić lub usunąć wszelkie treści dostępne za pośrednictwem Usług. Nie ograniczając powyższego, DOMESTIKA i osoby przez nią wyznaczone będą miały prawo do usunięcia wszelkich treści, które naruszają niniejsze Warunki użytkowania lub zostaną uznane przez spółkę DOMESTIKA, według jej własnej decyzji, za takie, które są w inny sposób niewłaściwe.
Nie mamy obowiązku przechowywania Materiałów użytkownika przez żaden okres poza tym, co może być wymagane przez obowiązujące prawo.
Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że jego Materiały użytkownika zamieszczone w Usługach mogą być bezprawnie kopiowane przez osoby trzecie bez jego lub naszej zgody, pomimo naszych starań, aby zapobiec takim bezprawnym działaniom. Użytkownik oświadcza, że DOMESTIKA nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za takie bezprawne kopiowanie Materiałów użytkownika.

5.3. SKARGI DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH ORAZ ZGŁOSZEŃ SPRZECIWU

DOMESTIKA szanuje własność intelektualną innych osób i prosimy naszych użytkowników o to samo. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) przyjęliśmy następujące zasady dotyczące naruszeń praw autorskich związanych z Usługami.
Jeśli użytkownik w dobrej wierze uważa, że Witryna zawiera treści, które naruszają jego prawa autorskie, powinien poinformować nas o tym, przesyłając zawiadomienie do naszego Agenta ds. praw autorskich pocztą elektroniczną na adres copyright@domestika.org lub pisemnie na adres Copyright Agent, 2001 Addison St. Suite 300 Berkeley, CA 94704). Zawiadomienie musi zawierać WSZYSTKIE z następujących elementów:
 1. Identyfikacja dzieła (dzieł) chronionego prawem autorskim, co do którego (których) istnieje podejrzenie, że zostało naruszone.
 2. Identyfikacja materiału, który jest uważany za naruszający prawo oraz informacje wystarczające do zlokalizowania materiału (np. adres URL).
 3. Dane kontaktowe (adres, numer telefonu i adres e-mail).
 4. Oświadczenie użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że wykorzystanie materiału w sposób, na który została złożona skarga, nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo.
 5. Oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Przed złożeniem zawiadomienia o naruszeniu należy dokładnie rozważyć, czy dane wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim jest chronione doktryną „uczciwego wykorzystania”, ponieważ w przypadku złożenia wniosku o usunięcie materiału, w którym nie doszło do naruszenia praw autorskich, użytkownik może zostać obciążony kosztami i honorariami prawników. Należy również sprawdzić, czy nie udzielono zezwolenia na przedmiotowe wykorzystanie (np. czy użytkownik udzielił kreatywnemu profesjonaliście, który przygotował materiały dla jego spółki, prawa do wykorzystania tych materiałów jako przykładów jego wcześniejszej pracy). Jeśli użytkownik nie ma pewności, czy wykorzystanie jego materiałów chronionych prawem autorskim stanowi naruszenie, powinien skontaktować się z prawnikiem. Można również skorzystać z publicznie dostępnych materiałów referencyjnych, takich jak te znajdujące się na stronie internetowej U.S. Copyright www.copyright.gov lub na stronie internetowej Lumen database www.lumendatabase.org.
DOMESTIKA odpowie na ważne żądania DMCA w sposób sprawny. We wszystkich przypadkach, jeśli użytkownik nie otrzyma od nas odpowiedzi w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza internetowego, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Po usunięciu dostępu do materiału na podstawie ważnego zawiadomienia DMCA, DOMESTIKA niezwłocznie powiadomi użytkownika odpowiedzialnego za rzekomo naruszający materiał, że usunęła lub zablokowała dostęp do materiału. DOMESTIKA zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do natychmiastowego usunięcia konta każdego członka, który jest przedmiotem powtarzających się powiadomień DMCA.
Jeśli użytkownik uważa, że dostęp do jego treści został zablokowany lub usunięty przez spółkę DOMESTIKA w wyniku niewłaściwego zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich, prosimy o przesłanie do naszego Agenta ds. praw autorskich (dane kontaktowe powyżej) pisemnego zgłoszenia sprzeciwu, które zawiera wszystkie poniższe elementy:
 1. Opis niesłusznie usuniętej pracy, wraz z nazwą użytkownika i lokalizacją w Witrynie, w której treść pojawiła się przed jej usunięciem lub wyłączeniem.
 2. Dane kontaktowe (adres, numer telefonu i adres e-mail).
 3. Oświadczenie pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, podpisane przez użytkownika, że jest on w dobrej wierze przekonany, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji.
 4. Oświadczenie, że użytkownik zgadza się na jurysdykcję Południowego Dystryktu Nowego Jorku i że zaakceptuje doręczenie procesu przez osobę, która dostarczyła powiadomienie o domniemanym naruszeniu.

Przed złożeniem zgłoszenia sprzeciwu należy dokładnie rozważyć, czy wykorzystanie przez użytkownika materiału chronionego prawem autorskim, o którym mowa, stanowi naruszenie prawa, ponieważ użytkownik może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów i honorariów adwokackich w przypadku, gdy sąd uzna, że jego zgłoszenie sprzeciwu zawiera błędne oświadczenie, że materiał został usunięty przez pomyłkę.
Jeśli użytkownik nie ma pewności, czy wykorzystanie przedmiotowego materiału stanowi naruszenie prawa, powinien skontaktować się z prawnikiem. Ponadto można skorzystać z publicznie dostępnych materiałów referencyjnych, takich jak te znajdujące się na stronie internetowej U.S. Copyright www.copyright.gov lub na stronie internetowej Lumen database www.lumendatabase.org.
Po otrzymaniu ważnego zgłoszenia sprzeciwu, DOMESTIKA przekaże je do strony zawiadamiającej, która złożyła oryginalne zawiadomienie DMCA. Pierwotnie zgłaszająca strona (lub reprezentowany przez nią właściciel praw autorskich) będzie miała dziesięć (10) dni na powiadomienie nas o podjęciu kroków prawnych w związku z domniemanym naruszeniem praw autorskich. Jeśli DOMESTIKA nie otrzyma takiego powiadomienia w ciągu dziesięciu (10) dni, możemy przywrócić materiał do Usług.

6. MONITOROWANIE I EGZEKWOWANIE; ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY


DOMESTIKA ma prawo:
 • Usunąć dowolne Materiały użytkownika lub Zgłoszenia z dowolnego powodu lub bez powodu, według własnego uznania.
 • Podjąć wszelkie działania w odniesieniu do wszelkich Materiałów użytkownika, które zgodnie z jej oceną będą konieczne lub stosowne, w tym jeśli uzna, że Materiały użytkownika naruszają Warunki użytkowania, naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zagrażają bezpieczeństwu osobistemu użytkowników Usług lub społeczeństwa lub mogą spowodować dowolne poniesienie odpowiedzialności przez spółkę DOMESTIKA.
 • Ujawnić tożsamość użytkownika lub inne informacje o użytkowniku osobom trzecim, które twierdzą, że materiały zamieszczone przez użytkownika naruszają ich prawa, w tym prawa własności intelektualnej lub prawo do prywatności.
 • Do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym bez ograniczeń, skierowania do organów ścigania, w przypadku jakiegokolwiek nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z Usług.
 • Do zabrania lub zawiesza dostępu Użytkownika do całości lub części Usług z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym bez ograniczeń: (i) w przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, (ii) w przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika należnych opłat, (iii) w przypadku złożenia lub przesłania fałszywych wniosków o obciążenie zwrotne, (iv) w przypadku podejrzenia, że Użytkownik angażuje się w oszustwa lub nielegalne działania, lub (v) z dowolnego innego powodu według naszego uznania.

Użytkownik rozumie, że jakiekolwiek zakończenie dostępu do jego Usług na podstawie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania może nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia, oraz przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że DOMESTIKA może natychmiast dezaktywować lub usunąć jego konto oraz wszystkie powiązane informacje i pliki na jego koncie i/lub zakazać dalszego dostępu do takich plików lub Usług. Ponadto użytkownik rozumie, że spółka DOMESTIKA nie będzie odpowiedzialna wobec niego ani żadnej osoby trzeciej za zakończenie jego dostępu do Usług.
Nie ograniczając powyższego, mamy prawo do pełnej współpracy z organami ścigania lub nakazem sądowym, które zażądają od nas ujawnienia tożsamości lub innych informacji o osobach zamieszczających jakiekolwiek materiały w Usługach lub za ich pośrednictwem. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZWALNIA SPÓŁKĘ I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJOBIORCÓW I USŁUGODAWCÓW Z WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH STRON W TRAKCIE LUB W WYNIKU DOCHODZENIA ORAZ Z WSZELKICH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W WYNIKU DOCHODZENIA PROWADZONEGO PRZEZ TE STRONY LUB ORGANY ŚCIGANIA. Nie zobowiązujemy się jednak do sprawdzania materiałów przed ich zamieszczeniem w Usłudze i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia materiałów budzących zastrzeżenia po ich zamieszczeniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące przekazów, komunikacji lub treści dostarczanych przez użytkowników lub osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec nikogo za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w tym rozdziale.

7. POLEGANIE NA ZAMIESZCZONYCH INFORMACJACH


Informacje prezentowane na lub za pośrednictwem Usług są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez użytkownika lub innego odwiedzającego Usługi, lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o ich treści.
Usługi mogą zawierać treści dostarczane przez strony trzecie, w tym materiały dostarczane przez innych użytkowników, blogerów i licencjodawców stron trzecich, syndykatorów, agregatorów i/lub usługi sprawozdawcze. DOMESTIKA nie przejrzała, i nie może przejrzeć, wszystkich materiałów zamieszczonych w Usługach. Wszystkie oświadczenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach, a także wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz inne treści, inne niż treści dostarczone przez DOMESTIKA, są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te nie muszą odzwierciedlać opinii spółki DOMESTIKA. Nie ponosimy odpowiedzialności, ani nie odpowiadamy przed użytkownikiem lub jakąkolwiek osobą trzecią, za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez osoby trzecie.

8. ŁĄCZENIE SIĘ Z USŁUGAMI I FUNKCJAMI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH


Użytkownik może umieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzysta, ale nie może umieścić linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub aprobaty z naszej strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Usługi mogą udostępniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają użytkownikowi:
 • Umieszczanie linków z własnych stron internetowych lub stron osób trzecich do określonych treści na tej Witrynie.
 • Wysyłanie wiadomości e-mail lub innych komunikatów zawierających określone treści lub linki do określonych treści na tej stronie.
 • Sprawienie, że ograniczone fragmenty treści na tej stronie będą wyświetlane lub będą się wydawać wyświetlane na stronach internetowych użytkownika lub innych podmiotów.

Użytkownik może korzystać z tych funkcji wyłącznie w zakresie, w jakim są one przez nas udostępniane, i wyłącznie w odniesieniu do treści, z którymi są wyświetlane. Z zastrzeżeniem powyższego, użytkownikowi nie wolno:
 • Przedstawiać linków z dowolnej strony internetowej, która nie jest jego własnością.
 • Powodować, że Witryna lub jej fragmenty są wyświetlane, lub wydają się być wyświetlane poprzez, na przykład, kadrowanie, głębokie linkowanie lub linkowanie w linii, na jakiejkolwiek innej stronie.
 • Łączyć się z jakąkolwiek częścią Witryny inną niż strona główna.
 • W inny sposób podejmować jakichkolwiek działań w odniesieniu do materiałów na tej stronie, które są niezgodne z jakimkolwiek innym postanowieniem niniejszych Warunków użytkowania.

Proszę pamiętać, że sposób, w jaki usługi społecznościowe wykorzystują, przechowują i ujawniają informacje użytkownika jest regulowany wyłącznie przez politykę tych osób trzecich, a DOMESTIKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub inne działania jakiejkolwiek strony lub usługi osób trzecich, które mogą być włączone w ramach Usługi.
Ponadto, DOMESTIKA nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, dostępność lub wiarygodność jakichkolwiek informacji, treści, towarów, danych, opinii, porad lub oświadczeń udostępnianych w związku z usługami mediów społecznościowych. W związku z tym DOMESTIKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich usługach mediów społecznościowych. DOMESTIKA umożliwia te funkcje jedynie jako udogodnienie, a integracja lub włączenie takich funkcji nie oznacza poparcia lub rekomendacji.
Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowej współpracy z nami w celu zaprzestania nieautoryzowanego kadrowania lub linkowania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez uprzedzenia.
Możemy wyłączyć wszystkie lub dowolne funkcje mediów społecznościowych oraz dowolne łącza w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania.

9. LINKI Z USŁUG


Jeśli my lub osoby trzecie udostępniają linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Może to obejmować linki zawarte w reklamach, w tym banery reklamowe i linki sponsorowane. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Jeśli użytkownik zdecyduje się wejść na którąkolwiek ze stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się w Usługach, robi to wyłącznie na własne ryzyko i podlega warunkom korzystania z takich stron. DOMESTIKA zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego linku udostępnionego przez osoby trzecie w Usługach.

10. OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE


Użytkownik gwarantuje, że (jako osoba fizyczna lub jako przedstawiciel podmiotu, w imieniu którego korzysta z Usług) nie znajduje się ani nie jest rezydentem żadnego kraju, który jest objęty sankcjami handlowymi lub embargiem Stanów Zjednoczonych (takiego jak Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan, Syria lub region Krymu na Ukrainie). Użytkownik gwarantuje również, że nie jest osobą lub podmiotem wymienionym na jakiejkolwiek liście osób specjalnie oznaczonych przez rząd Stanów Zjednoczonych. Jeśli użytkownik zostanie objęty takim ograniczeniem, użytkownik powiadomi nas o tym w ciągu 24 godzin, a my będziemy mieli prawo do zaprzestania wszelkich dalszych zobowiązań wobec użytkownika, ze skutkiem natychmiastowym i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika.

11. OPŁATY


DOMESTIKA oferuje kursy online i inne Usługi (takie jak plany abonamentowe) za opłatą. Użytkownik zobowiązuje się uiszczać opłaty za treści, które kupuje, i upoważnia spółkę DOMESTIKA do obciążania go za Usługi wybraną przez niego metodą płatności. Opłaty będą pobierane niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z zakupionych Usług, czy nie. Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe uiszczenie wszystkich opłat pobieranych przez spółkę DOMESTIKA oraz wszelkich należnych podatków. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania lub usunięcia dostępu do wszelkich treści, za które nie otrzymaliśmy odpowiedniej zapłaty.
Opłaty mogą się różnić w zależności od lokalizacji i innych czynników. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie, waluta, którą zobaczy, jest oparta na lokalizacji, w której założył konto. Jednakże ostateczne opłaty pobierane od użytkownika będą zawsze obliczane w dolarach amerykańskich; dlatego też ostateczne opłaty pobierane od użytkownika mogą się różnić w zależności od aktualnych kursów wymiany walut oferowanych przez naszych dostawców płatności.
Okresowo prowadzimy promocje i wyprzedaże naszych treści, podczas których pewne treści są dostępne po obniżonych cenach przez określony czas. Cena obowiązująca w odniesieniu do treści będzie ceną obowiązującą w momencie dokonania zakupu treści.
Użytkownik musi dostarczyć spółce DOMESTIKA informacje dotyczące jego karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) takie informacje są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne oraz że jest upoważniony do korzystania z tego instrumentu płatniczego oraz (b) będzie utrzymywał i niezwłocznie aktualizował takie informacje, aby były one prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Użytkownik oświadcza, że DOMESTIKA może zaktualizować jego metody płatności przy użyciu informacji dostarczonych nam przez naszych dostawców usług płatniczych i upoważnia nas do dalszego pobierania obowiązujących wówczas opłat od zaktualizowanej metody płatności.
DOMESTIKA zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do zmiany jakichkolwiek opłat lub rozpoczęcia pobierania opłat za jakąkolwiek bezpłatną Usługę według własnego uznania. Wszelkie zmiany, aktualizacje lub modyfikacje będą obowiązywać natychmiast po ich wprowadzeniu za pośrednictwem odpowiednich Usług (takie zmiany nie będą dotyczyć opłat wniesionych przed wprowadzeniem zmiany).
Należy pamiętać, że ze względu na systemy cenowe dostawców platform mobilnych i ich politykę, czasami cena treści oferowanych na stronie DOMESTIKA może nie być taka sama jak cena oferowana w naszych aplikacjach mobilnych.
Dodatkowe warunki dotyczące naszych planów subskrypcji są określone w Sekcji 13.

12. ZWROTY


Należy pamiętać, że nasze zasady zwrotu różnią się pomiędzy jednorazowymi płatnościami za kursy i planami abonamentowymi (proszę zapoznać się z Sekcją 13 dotyczącą planów abonamentowych). Poniższe wytyczne dotyczą jednak obydwu przypadków: (i) Zwroty nie są dostępne dla kont, które naruszają niniejsze Warunki użytkowania lub, według wyłącznego i absolutnego uznania spółki DOMESTIKA, są w inny sposób niewłaściwe; (ii) Jeśli DOMESTIKA stwierdzi, że użytkownik nadużywa naszej polityki refundacji, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia jego konta i odmowy lub ograniczenia wszelkiego bieżącego lub przyszłego korzystania z Usług bez możliwości zwrotu pieniędzy); (iii) Aby zażądać zwrotu pieniędzy, użytkownik powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza internetowego; (iv) DOMESTIKA dokona zwrotu pieniędzy użytkownika zgodnie z pierwotnie wybraną przez niego metodą płatności; (v) Niestety, w obecnej chwili, nie jesteśmy w stanie zaoferować częściowego zwrotu pieniędzy za zakupy.
Jeśli w ciągu pierwszych 14 dni od daty zakupu kursu użytkownik będzie niezadowolony z tego kursu, DOMESTIKA zwróci pełną kwotę zakupu, a następnie zablokuje użytkownikowi dostęp do tego kursu. Zwroty nie będą dostępne, jeśli wniosek zostanie złożony po upływie tego 14-dniowego okresu. Ze względu na możliwe wahania kursu wymiany waluty lokalnej na dolara amerykańskiego, zwrócona kwota może być nieco wyższa lub niższa niż pierwotnie zapłacona kwota.
Oprócz powyższego, jeśli użytkownik zakupi kurs lub inną płatną usługę za pośrednictwem rynku mobilnego lub strony trzeciej (np. zakupy za pośrednictwem Apple lub Google Play App Store), zastosowanie będą miały zasady zwrotu kosztów obowiązujące na danym rynku strony trzeciej, chyba że spółka DOMESTIKA wyraźnie postanowi inaczej. O ile spółka DOMESTIKA wyraźnie nie postanowi inaczej, portal handlowy osoby trzeciej będzie wyłącznie odpowiedzialny za dokonywanie zwrotów zgodnie ze swoją polityką zwrotów, a DOMESTIKA nie będzie miała żadnych zobowiązań dotyczących zwrotów. DOMESTIKA zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z polityką refundacji stosowaną przez osoby trzecie na rynku lub z przestrzeganiem lub nieprzestrzeganiem tej polityki przez osoby trzecie.

13. WARUNKI SUBSKRYPCJI


Ta sekcja zawiera dodatkowe warunki, które mają zastosowanie do korzystania z jakiegokolwiek planu abonamentowego, który DOMESTIKA może zaoferować w odniesieniu do naszych Usług (w tym DOMESTIKA PLUS). Korzystając z planu subskrypcji, użytkownik wyraża zgodę na dodatkowe warunki zawarte w tej sekcji.
 • Plan abonamentowy: W czasie trwania planu subskrypcji użytkownik otrzymuje od nas ograniczoną, niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na dostęp do treści zawartych w tym planie subskrypcji i ich przeglądanie za pośrednictwem Usług. Zakupiona lub odnowiona subskrypcja określa zakres, funkcje, termin i cenę dostępu do tego planu subskrypcji. Użytkownik nie może przekazywać, przypisywać ani udostępniać swojej subskrypcji innym osobom. Plan subskrypcji będzie ważny przez uzgodniony okres, a następnie będzie automatycznie odnawiany zgodnie z ustawieniami subskrypcji (np. co miesiąc lub co rok), chyba że użytkownik anuluje subskrypcję z wyprzedzeniem przed końcem okresu obowiązywania planu subskrypcji.

 • Opłaty i płatności: Wysokość opłaty za subskrypcję zostanie podana w momencie zakupu. Opłatę należy uiszczać przy użyciu oferowanych metod płatności udostępnionych przez DOMESTIKA dla wszelkich planów abonamentowych. Jeśli użytkownik wybierze Usługi z funkcją automatycznego odnawiania, upoważnia on spółkę DOMESTIKA do zachowania informacji o jego koncie i obciążenia tego konta automatycznie przy odnowieniu wybranych przez niego Usług, bez konieczności podejmowania dalszych działań po stronie użytkownika. W przypadku, gdy DOMESTIKA nie będzie w stanie obciążyć konta użytkownika zgodnie z autoryzacją, gdy zapisał się on do Usług z funkcją automatycznego odnawiania, DOMESTIKA zawiesi jego dostęp do takich Usług do czasu otrzymania płatności. W przypadku Usług z funkcją automatycznego odnawiania, DOMESTIKA może również zmienić cenę tych usług i poinformuje użytkownika o wszelkich zmianach cen w formie pisemnej. Zmiany cen wejdą w życie na początku kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. Zgodnie z lokalnym prawem użytkownik akceptuje nową cenę poprzez dalsze korzystanie z Usług po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli użytkownik nie zgadza się ze zmianami cen, ma prawo do odrzucenia zmiany poprzez anulowanie subskrypcji zanim zmiana cen wejdzie w życie. Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z każdym powiadomieniem o zmianach cen.

 • Anulowanie i zwrot pieniędzy: Możesz anulować swój plan subskrypcji w dowolnym momencie przed końcem bieżącego okresu subskrypcji lub bezpłatnego okresu próbnego. Anulowanie wejdzie w życie dopiero po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji (lub po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego), a dostęp do Usług subskrypcyjnych będzie kontynuowany do końca bieżącego okresu subskrypcji. Chociaż Twoja subskrypcja nie zostanie odnowiona, nie zwrócimy żadnych opłat subskrypcyjnych, które nam wcześniej uiściłeś. Dzięki możliwości korzystania z naszych Usług natychmiast po rejestracji, DOMESTIKA nie oferuje 14-dniowego prawa do odstąpienia od naszych planów abonamentowych. Przyjmujesz do wiadomości, że rejestrując się w planie abonamentowym, wyrażasz zgodę na natychmiastowe dostarczanie treści cyfrowych i tym samym tracisz prawo do odstąpienia od planu abonamentowego.

14. KARTY PODARUNKOWE


DOMESTIKA lub nasi partnerzy mogą oferować karty podarunkowe, które mogą być wykorzystane do zakupu naszych kursów zgodnie z zasadami zawartymi w karcie podarunkowej. Aby móc wykorzystać kartę podarunkową, musisz założyć lub posiadać ważne konto DOMESTIKA.
Karty podarunkowe oferowane przez DOMESTIKA nie są przeznaczone do odsprzedaży bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony DOMESTIKA i nie podlegają zwrotowi oraz nie mogą być wymieniane na gotówkę lub jakikolwiek ekwiwalent pieniężny z wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Karty podarunkowe oferowane przez firmę partnerską podlegają zasadom tej firmy.
DOMESTIKA nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione karty podarunkowe lub użycie ich bez zgody użytkownika. Możemy wycofać lub unieważnić kartę podarunkową i zażądać alternatywnej formy płatności, jeśli podejrzewamy, że karta podarunkowa mogła zostać skradziona lub wykorzystana w nieuczciwy sposób. Mogą być również podjęte dalsze działania. Wykorzystanie kart podarunkowych w jakikolwiek sposób, który stwierdza lub sugeruje, że jakakolwiek osoba, strona internetowa, firma, produkt lub usługa jest wspierana lub sponsorowana przez DOMESTIKA lub w inny sposób powiązana z DOMESTIKA, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody DOMESTIKA. Karty podarunkowe nie są ważne i nie będą honorowane, a DOMESTIKA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zostaną uzyskane od nieautoryzowanych sprzedawców, dystrybutorów lub odsprzedawców.

15. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI


Użytkownik rozumie, że nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Usług będą wolne od wirusów lub innych destrukcyjnych kodów. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych w celu spełnienia szczególnych wymagań w zakresie ochrony antywirusowej i dokładności wprowadzania i wyprowadzania danych, a także za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia utraconych danych. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ROZPROSZONYM ATAKIEM TYPU DENIAL-OF-SERVICE, WIRUSAMI LUB INNYMI TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZE STRONY LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB W ZWIĄZKU Z POBIERANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE LUB NA JAKIEJKOLWIEK STRONIE INTERNETOWEJ Z NIĄ POWIĄZANEJ.
UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY, JEJ ZAWARTOŚCI I WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. STRONA, JEJ ZAWARTOŚĆ I WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY SĄ DOSTARCZANE W „AKTUALNYM STANIE” ORAZ „ZGODNIE Z DOSTĘPNOŚCIĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH. ANI SPÓŁKA, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA ZE SPÓŁKĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI WITRYNY. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI SPÓŁKA, ANI NIKT ZWIĄZANY ZE SPÓŁKĄ NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA, JEJ ZAWARTOŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE NASZA WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW, ANI ŻE WITRYNA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA.
SPÓŁKA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

16. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


W NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU DOMESTIKA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ICH LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PRACOWNICY, AGENCI, URZĘDNICY LUB DYREKTORZY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W RAMACH JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY, WSZELKICH WITRYN Z NIĄ POWIĄZANYCH, JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB INNYCH WITRYN LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB INNYCH WITRYN, W TYM WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB KARNE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY OSOBOWE, BÓL I CIERPIENIE, NIEPOKÓJ EMOCJONALNY, UTRATA PRZYCHODÓW, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DZIAŁALNOŚCI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATA DOBREJ WOLI, UTRATA DANYCH, A TAKŻE SPOWODOWANE CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIEM), NARUSZENIEM UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI MOŻNA JE PRZEWIDZIEĆ.
W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMESTIKA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY LUB PRZYCZYNY POWÓDZTWA NIE PRZEKROCZY KWOTY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ DOMESTIKA W CIĄGU OSTATNICH SZEŚCIU (6) MIESIĘCY, LUB, JEŚLI JEST WIĘKSZA, STU DOLARÓW (100 USD).
NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE BĄDŹ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUGI LUB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI.

17. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI


Użytkownik zobowiązuje się bronić, zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności spółkę DOMESTIKA, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców, a także jej i ich urzędników, dyrektorów, pracowników, wykonawców, agentów, licencjodawców, dostawców, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, wyrokami, nagrodami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub korzystaniem z Usług, w szczególności z Materiałami użytkownika, korzystaniem z treści, usług i produktów Usług w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach użytkowania lub korzystaniem z jakichkolwiek informacji uzyskanych z Usług.

18. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA


Wszystkie kwestie związane z Usługami i niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne), podlegają prawu wewnętrznemu stanu Nowy Jork i są interpretowane zgodnie z nim, bez uwzględniania jakichkolwiek przepisów lub zasad dotyczących wyboru lub konfliktu prawa (czy to stanu Nowy Jork, czy innej jurysdykcji).
Z zastrzeżeniem postanowień Sekcji 19, wszelkie pozwy, działania lub postępowania prawne wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub Usług bądź z nimi związane będą wszczynane wyłącznie w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku lub w sądach stanu Nowy Jork, w każdym przypadku zlokalizowanych w hrabstwie Nowy Jork, choć zachowujemy prawo do wszczęcia wszelkich pozwów, działań lub postępowań przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania w kraju zamieszkania użytkownika lub innym odpowiednim kraju. Użytkownik zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do sprawowania jurysdykcji nad użytkownikiem przez takie sądy oraz co do właściwości miejscowej takich sądów.

19. ROZSTRZYGANIE SPORÓW


Ujęcie ogólne. W interesie rozstrzygania sporów między użytkownikiem a spółką DOMESTIKA w sposób najbardziej celowy i efektywny kosztowo, użytkownik i DOMESTIKA zgadzają się, że wszelkie spory wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z niniejszymi Warunkami użytkowania, korzystaniem z Witryny lub Usług lub zakupem, odbiorem, zamówieniem lub korzystaniem z jakiegokolwiek kursu będą rozstrzygane przez wiążący arbitraż. Arbitraż jest mniej formalny niż pozew w sądzie. Arbitraż wykorzystuje neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, a arbitrzy mogą przyznać takie same odszkodowania i ulgi, jakie może przyznać sąd. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE PRZYSTĘPUJĄC DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZRZEKA SIĘ PRAWA DO PROCESU SĄDOWEGO Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM.
Wyjątki. Pomimo postanowień zawartych w sekcji zatytułowanej „Ujęcie ogólne” bezpośrednio powyżej, żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie uznawane za zrzeczenie się, wykluczenie lub inne ograniczenie prawa którejkolwiek ze stron do: (a) podjęcia działań mających na celu egzekwowanie prawa za pośrednictwem odpowiedniej agencji federalnej, stanowej lub lokalnej, jeśli takie działania są dostępne; (b) ubiegania się o wydanie nakazu sądowego; lub (c) wniesienia pozwu do sądu w związku z roszczeniem dotyczącym naruszenia własności intelektualnej.
Arbiter. Wszelkie postępowania arbitrażowe pomiędzy użytkownikiem a spółką DOMESTIKA będą podlegać ustawie federalnej o postępowaniu arbitrażowym (ang. Federal Arbitration Act) i będą regulowane przez Procedury rozwiązywania sporów handlowych oraz Procedury uzupełniające dla sporów konsumenckich (zwane łącznie „Zasadami AAA”) Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (ang. American Arbitration Association – AAA), zmodyfikowane przez niniejsze Warunki użytkowania, i będą zarządzane przez AAA. Zasady AAA i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej www.adr.org lub pod numerem telefonu AAA 1-800-778-7879. Arbiter ma wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, stosowalnością lub wykonalnością niniejszej wiążącej umowy arbitrażowej.
Zawiadomienie; Proces. Strona, która zamierza ubiegać się o arbitraż, musi najpierw przesłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze pocztą amerykańską lub elektroniczną („Zawiadomienie”). Adres DOMESTIKA do doręczeń to: 2001 Addison St., Suite 300, Berkeley, CA 94704 lub legal@domestika.org. Zawiadomienie musi: (a) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (b) określać konkretne żądane zadośćuczynienie („Żądanie”). Strony podejmą w dobrej wierze wysiłki w celu bezpośredniego rozstrzygnięcia roszczenia, ale jeśli strony nie osiągną porozumienia w tej sprawie w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, użytkownik lub DOMESTIKA mogą rozpocząć postępowanie arbitrażowe. W trakcie postępowania arbitrażowego, kwota jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez użytkownika lub spółkę DOMESTIKA nie może zostać ujawniona arbitrowi aż do momentu podjęcia przez niego ostatecznej decyzji i wydania ewentualnego orzeczenia.
Opłaty. Jeśli użytkownik rozpocznie postępowanie arbitrażowe zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania, DOMESTIKA zwróci mu opłatę za wniesienie pozwu, chyba że jego roszczenie opiewa na kwotę wyższą niż 15 000 USD lub zgodnie z poniższymi postanowieniami, w którym to przypadku płatność wszelkich opłat zostanie określona zgodnie z Zasadami AAA. Rozprawa arbitrażowa odbędzie się w miejscu do uzgodnienia w Nowym Jorku, Nowy Jork. Jeśli arbiter uzna, że treść roszczenia użytkownika lub zadośćuczynienie określone w Żądaniu jest niepoważne lub wniesione w niewłaściwym celu (zgodnie ze standardami określonymi w Federalnej Regule Postępowania Cywilnego 11(b)), wówczas uiszczenie wszystkich opłat będzie regulowane przez Zasady AAA. W takim przypadku użytkownik zgadza się zwrócić spółce DOMESTIKA za wszystkie wypłacone wcześniej przez nią środki pieniężne, które w przeciwnym razie są zobowiązane do zapłaty przez użytkownika zgodnie z Zasadami AAA. Niezależnie od sposobu prowadzenia postępowania arbitrażowego, arbiter musi wydać pisemną decyzję z uzasadnieniem, wystarczającym do wyjaśnienia istotnych ustaleń i wniosków, na których opiera się decyzja i ewentualne orzeczenie. Arbiter może wydawać orzeczenia i rozstrzygać spory dotyczące wypłaty i zwrotu opłat lub wydatków w każdym czasie trwania postępowania, a także na wniosek każdej ze stron złożony w terminie 14 dni od dnia wydania przez arbitra orzeczenia co do istoty sprawy.
Brak pozwów zbiorowych. UŻYTKOWNIK I DOMESTIKA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDY Z NICH MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEMU TYLKO W SWOIM INDYWIDUALNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK KLASY W JAKIMKOLWIEK RZEKOMYM POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM LUB REPREZENTACYJNYM. Ponadto, o ile zarówno użytkownik, jak i DOMESTIKA nie postanowią inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby, ani w żaden inny sposób przewodniczyć jakiejkolwiek formie postępowania reprezentacyjnego lub grupowego.
Modyfikacje niniejszego Postanowienia arbitrażowego. Jeśli DOMESTIKA dokona w przyszłości jakiejkolwiek zmiany w niniejszym postanowieniu arbitrażowym, innej niż zmiana adresu do doręczeń spółki DOMESTIKA, użytkownik może odrzucić tę zmianę, wysyłając nam pisemne zawiadomienie w ciągu 30 dni od zmiany adresu do doręczeń spółki DOMESTIKA, w którym to przypadku to postanowienie arbitrażowe, w wersji obowiązującej bezpośrednio przed zmianami, które zostało odrzucone przez użytkownika, będzie nadal regulować wszelkie spory między użytkownikiem a spółką DOMESTIKA.
Wykonalność. Jeśli sekcja zatytułowana „Brak pozwów zbiorowych” zostanie uznana za niewykonalną lub jeśli całość tej sekcji zostanie uznana za niewykonalną, wówczas całość tej sekcji będzie nieważna, a w takim przypadku zarówno użytkownik, jak i DOMESTIKA zgadzają się, że wyłączna jurysdykcja i właściwość miejscowa opisana bezpośrednio poniżej będzie regulować wszelkie działania wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami użytkowania lub korzystaniem lub dostępem do Witryny, Usług lub zakupem, odbiorem, zamówieniem kursu.

20. OGRANICZENIE CZASU NA WNOSZENIE ROSZCZEŃ


WSZELKIE POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB ZWIĄZANE Z USŁUGĄ MUSZĄ ZOSTAĆ PODJĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD ICH POWSTANIA; W PRZECIWNYM RAZIE TAKIE POWÓDZTWO LUB ROSZCZENIE ULEGNIE TRWAŁEMU PRZEDAWNIENIU.

21. ZRZECZENIE SIĘ PRAW I ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ


Żadne zrzeczenie się przez spółkę DOMESTIKA jakiegokolwiek warunku lub postanowienia określonego w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego warunku lub postanowienia, ani za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub postanowienia, a brak dochodzenia przez spółkę DOMESTIKA prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimalnego zakresu, w którym pozostałe postanowienia Warunków użytkowania będą nadal w pełni obowiązywać.

22. BRAK BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI ORAZ CESJI


Użytkownik zgadza się, że z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, niniejsza umowa nie będzie miała beneficjentów będących osobami trzecimi.
Użytkownik nie może scedować niniejszych Warunków użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody spółki DOMESTIKA, ale DOMESTIKA może scedować lub przenieść niniejsze Warunki użytkowania, w całości lub w części, bez ograniczeń.

23. CAŁOŚĆ UMOWY


Warunki użytkowania stanowią jedyną i całkowitą umowę między użytkownikiem a spółką DOMESTIKA w odniesieniu do Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze i obecne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do Usług.

24. JĘZYK


Wszelkie wersje niniejszych Warunków w języku innym niż angielski są podane dla wygody, a użytkownik rozumie i zgadza się, że język angielski będzie miał pierwszeństwo w przypadku jakichkolwiek sprzeczności.

25. UWAGI I OBAWY


Wszelkie opinie, komentarze, prośby o pomoc techniczną i inne informacje dotyczące Usług prosimy przesyłać do nas za pośrednictwem naszego formularza internetowego lub na adres hello@domestika.org).

Cookies

Wykorzystujemy cookies i inne technologie, własne i zewnętrzne, by nasza strona funkcjonowała prawidłowo, a jej treści były spersonalizowane. Korzystamy z nich również do analizy poruszania się użytkowników po stronie oraz w celu dostosowania reklam do ich gustów i preferencji. Polityka cookies