ႏွင္းဝ တီဦး

ႏွင္းဝ တီဦး

Bangkok, Tailândia

ႏွင္းဝ တီဦး