Tomàs Orell Camps

Tomàs Orell Camps

Dissenyador gràfic

Palma de Mallorca, Espanha

Tomàs Orell Camps

Hola, em dic Tomàs Orell, ciutadellenc de naixement i ara visc a Sant Lluís. Som dissenyador gràfic.
Hem vaig formar a l’Escola Massana de Barcelona i tenc una experiència de més de vint-i-cinc anys dedicats al disseny gràfic aquí, a Menorca.
Vaig treballar un temps com a freelance (1994-2000) i els darrers catorze anys he estat vinculat a l’impremta Model Gràfic, S.L. de Maó (2000-2014), on he tingut l’oportunitat de treballar per a clients com: COINGA, Xoriguer, S’Arangí, els ajuntaments de Maó i Alaior, el Consell Insular de Menorca i moltes altres institucions, organitzacions i empreses de diferents àmbits de la nostra illa.

Ara començ una nova etapa professional, altre cop com a freelance, per oferir un servei personal als meus clients. L’objectiu és poder ajudar-los a crear o millorar els aspectes gràfics de la seva marca i la seva implementació en tots el camps de la comunicació gràfica.
Nous reptes fan que sigui necessari està present en tots els àmbits de la comunicació amb una imatge gràfica coherent i pròpia. Aquí és on esper poder ser un col·laborador eficaç.
Gràcies

Hola, mi nombre Tomás Orell, nací en Ciutadella de Menorca y ahora vivo en San Luis, tambien en Menorca. Soy diseñador gráfico.
Me formé en la Escuela Massana de Barcelona y tengo una experiencia de más de veinte y cinco años dedicados al diseño gráfico aquí, en Menorca.
Trabajé un tiempo como freelance (1994-2000) y los últimos catorce años he estado vinculado a la imprenta Modelo Gráfico, SL de Mahón (2000-2014), donde he tenido la oportunidad de trabajar para clientes como: COINGA, Xoriguer, s’Arangí, los ayuntamientos de Maó y Alaior, el Consejo Insular de Menorca y muchas otras instituciones, organizaciones y empresas de diferentes ámbitos de nuestra isla.
Ahora comienzo una nueva etapa profesional, de nuevo como freelance, para ofrecer un servicio personal a mis clientes. El objetivo es poder ayudar a crear o mejorar los aspectos gráficos de su marca y su implementación en todos los campos de la comunicación gráfica.
Nuevos retos hacen que sea necesario está presente en todos los ámbitos de la comunicación con una imagen gráfica coherente y propia. Aquí es donde espero poder ser un colaborador eficaz.
Gracias

Hello, my name Tomas Orell, born in Ciutadella de Menorca and now live in San Luis, also in Menorca. I’m a graphic designer.
I trained at the Massana School in Barcelona and have an experience of more than twenty five years dedicated to graphic design here in Menorca.
I worked for a time as a freelance (1994-2000) and the last fourteen years have been linked to the Model Graph, SL Mahon (2000-2014) printing, where I had the opportunity to work for clients such as: COINGA, Xoriguer, s’ Arangi, municipalities of Mahon and Alaior, Menorca Island Council and many other institutions, organizations and companies from different areas of our island.
Now I begin a new career, again as a freelancer, to offer a personal service to my clients. The goal is to help create or improve the graphical aspects of your brand and its implementation in all areas of graphic communication.
New challenges make it necessary is present in all areas of communication with a coherent and own graphic image. This is where I hope to be an effective partner.
Thank You

Histórico