Phạm Khương

Phạm Khương

Gia Lai, Vietname

Phạm Khương

Histórico