យឹុក ឈុនតេង៚

យឹុក ឈុនតេង៚

Nom Pen, Camboya

យឹុក ឈុនតេង៚