ႏွင္းဝ တီဦး

ႏွင္းဝ တီဦး

Bangkok, Tailandia

ႏွင္းဝ တီဦး