Eduardo Lapso

Eduardo Lapso

Quito, Ecuador

Eduardo Lapso