ႏွင္းဝ တီဦး

ႏွင္းဝ တီဦး

Bangkok, Thailand

ႏွင္းဝ တီဦး